Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (General Data Protection Regulation – GDPR) ο οποίος ψηφίστηκε στις 27.04.2016, τίθεται αυτόματα σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25.05.2018.

Ο νέος κανονισμός αυξάνει σημαντικά τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων τόσο των πελατών τους, όσο και των υπαλλήλων τους.

Ο Κανονισμός 2016/679 θέτει μία σειρά περιορισμών και νέων υποχρεώσεων στις επιχειρήσεις σχετικά με:

  • την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε όλο τον κύκλο ζωής τους, από τη συλλογή έως και την καταστροφή τους,
  • τη δυνατότητα μεταφοράς τους σε άλλες χώρες,
  • την προστασία των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων, ειδικότερα σε σχέση με την πρόσβαση τους στα προσωπικά τους δεδομένα,
  • την ασφάλεια (εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, διαθεσιμότητα)
  • των προσωπικών δεδομένων και
  • τις ενέργειες γνωστοποίησης που οφείλει να κάνει η επιχείρηση σε περίπτωση παραβίασης.

Σε περίπτωση παράβασης των προνοιών του κανονισμού προβλέπονται σημαντικά αυξημένα πρόστιμα τα οποία φθάνουν έως τα 20 εκατομμύρια ευρώ ή το 4% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης

Ημερομηνίες Σεμιναρίου:

  • 22 – 23 Ιανουαρίου 2018 (Λεμεσό) και
  • 29 – 30 Ιανουαρίου 2018 (Λευκωσία)

Χώρος Διεξαγωγής:

  • Ξενοδοχείο – Atlantica MIRAMARE Beach – Λεμεσός
  • Ξενοδοχείο – Hilton – Λευκωσία

Εκπαιδευτής: Στυλιανός Χριστοφόρου

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Οι Απαιτήσεις του γενικού κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)