Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ενημερώνει τις επιχειρήσεις που αναπροσαρμόζουν τους μισθούς των εργαζομένων βάσει της μεταβολής της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) για τα εξής:

Η διακύμανση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (εξαιρουμένων των φόρων κατανάλωσης) για το έτος 2018 κατέγραψε αύξηση ύψους 1,51%.

Σύμφωνα με τη Μεταβατική Συμφωνία που συνομολογήθηκε μεταξύ των Κοινωνικών Εταίρων στις 28 Ιουλίου 2017, οι μισθοί αναπροσαρμόζονται με το 50% της ετήσιας αύξησης του Δείκτη. Συνεπώς, η αύξηση για το 2018 ανέρχεται σε 0,76%.

Κατά συνέπεια, η ΑΤΑ από 01/01/2019 ανέρχεται σε ποσοστό ύψους 1,04% επί των νέων μισθών, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν μέσα από την πιο πάνω μεταβατική συμφωνία.

Παράδειγματα:

Σημειώνεται πως στα πιο πάνω παραδείγματα δεν υπολογίζονται τυχόν γενικές αυξήσεις ή/και προσαυξήσεις που παραχωρήθηκαν εντός του 2018.

Για τυχόν διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων & Κοινωνικής Πολιτικής της ΟΕΒ, τηλ: 22 665102.