Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) βραβεύτηκε για το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS) που εφαρμόζει στo κτίριο της στη Λευκωσία, στα πλαίσια της Ετήσιας Εκδήλωσης Ποιότητας που διοργανώθηκε από την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ) και τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απονεμήθηκαν επίσημα τα πιστοποιητικά σε όλες τις νέες πιστοποιημένες επιχειρήσεις/οργανισμούς στην Κύπρο για τα συστήματα διαχείρισης που υλοποιούν.

Οι περιβαλλοντικοί στόχοι της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη συνεχή πρόληψη και ελαχιστοποίηση παραγωγής αποβλήτων, την ορθολογική διαχείριση και εξοικονόμηση φυσικών και άλλων πόρων και την ενεργό συμμετοχή όλου του προσωπικού της ΟΕΒ στην εφαρμογή του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Δέσμευση της ΟΕΒ αποτελεί η συνεχής παρακολούθηση και έλεγχος των επιδόσεων της, αποσκοπώντας στη συνεχή βελτίωση τους, καθώς και η ανασκόπηση και αναθεώρηση των περιβαλλοντικών της σκοπών και στόχων σε τακτική βάση.

Η ΟΕΒ, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη δέσμευση που προκύπτει από την Περιβαλλοντική της Πολιτική για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έχει προχωρήσει στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 4,5 kW στο κτίριο της ΟΕΒ στη Λευκωσία.

Από την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος στο κτίριο της ΟΕΒ αναμένεται να αποφευχθεί η έκλυση στην ατμόσφαιρα περίπου 6,5 τόνων διοξειδίου του άνθρακα το χρόνο.