Το Κυπριακό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR Cyprus), μέλος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), ανακοινώνει τη θέσπιση «Βραβείων και Καταλόγου Καλών Πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και Βιωσιμότητας». Στόχος του θεσμού είναι η ανάδειξη της συμβολής των επιχειρήσεων στη διαχείριση πλήθους θεμάτων που αφορούν τόσο τις ίδιες, όσο και τα ενδιαφερόμενα μέρη τους, μέσω της ανάπτυξης πρωτοβουλιών ΕΚΕ και Βιωσιμότητας.

Ο θεσμός αποτελεί πρωτοβουλία του CSR Cyprus σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ) επιδιώκει να συμβάλει στην

  • υιοθέτηση της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στο μέγιστο δυνατό βαθμό από όλους του τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω της ανάδειξης καλών πρακτικών,
  • ενίσχυση, σε εθνικό επίπεδο, της γνώσης για το θετικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι επιχειρήσεις στην κοινωνία ή/ και το περιβάλλον
  • εφαρμογή καλών πρακτικών ΕΚΕ και Βιωσιμότητας και από άλλες επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους,
  • ενίσχυση της αξίας της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ενδιαφερόμενων μερών σε θέματα ΕΚΕ και Βιωσιμότητας μέσω της
  • προώθησης αντίληψης για τη δημιουργία πολλαπλασιαστικών ωφελημάτων και για τα δύο μέρη
  • ανάδειξη καινοτόμων προσεγγίσεων στην προώθηση της ΕΚΕ και γενικά της Βιώσιμης Ανάπτυξης
  • βελτίωση των προσπαθειών για περαιτέρω ανάδειξη του τρόπου συμβολής της επιχειρηματικής κοινότητας στην επίτευξη της «Ατζέντα 2030» και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του ΟΗΕ,
  • αναγνώριση των πρωτοπόρων στον τομέα της ΕΚΕ και Βιωσιμότητας που αναλαμβάνουν προσεγγίσεις συνδεδεμένες με τη Στρατηγική τους, τους επιχειρηματικούς τους σκοπούς και στόχους.

Ο θεσμός είναι ανοιχτός σε όλες ανεξαιρέτως τις οντότητες που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην Κύπρο. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις / οργανισμοί μπορούν να συμμετάσχουν στο θεσμό με την υποβολή μέχρι και ΔΥΟ καλών πρακτικών, με την προϋπόθεση πως οι συμμετοχές της αφορούν ξεχωριστά προγράμματα και οι καλές πρακτικές εφαρμόστηκαν στην Κύπρο. Για τη συμμετοχή θα χρειαστεί να συμπληρωθούν τα σχετικά έντυπα (Αίτηση, Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου, Δήλωση Συνεργαζόμενων Φορέων) που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του CSR Cyprus και να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο info@csrcyprus.org.cy, έως και την 14η Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 18:00.

Οι Καλές Πρακτικές που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν από Επιτροπή Αξιολόγησης σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια: [i] Στρατηγική Προσέγγιση Πρακτικής, [ii] Υλοποίηση Πρακτικής, [iii] Αποτελέσματα Πρακτικής. Οι πρακτικές που θα λαμβάνουν συνολικό βαθμό αξιολόγησης ίσο ή μεγαλύτερο του 60% (εξήντα τοις εκατό) θα είναι επιλέξιμες για συμμετοχή τους στον Οδηγό και στα Βραβεία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας. Οι νικητές των βραβείων θα ανακοινωθούν σε ειδική τελετή που θα διοργανωθεί στις αρχές του 2019.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θεσμό των «Βραβείων και Καταλόγου Καλών Πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και Βιωσιμότητας» καθώς και τα σχετικά έντυπα είναι διαθέσιμα στο: http://www.csrcyprus.org.cy/el/events/details/event-33