Νέα έκθεση της PwC εξετάζει τις επιπτώσεις, μέχρι το 2030, της αυτοματοποίησης, υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα προσαρμογής των εργαζομένων στα νέα δεδομένα.

Η έρευνα ανέλυσε τα καθήκοντα και τις δεξιότητες των θέσεων εργασίας πέραν των 200,000 εργαζομένων σε σύνολο 29 χωρών, με στόχο την αξιολόγηση του αντικτύπου της αυτοματοποίησης σε εργαζόμενους διαφορετικών κλάδων, αλλά και διαφορετικού φύλου, ηλικίας και μορφωτικού επιπέδου.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2020, το ποσοστό των θέσεων εργασίας στις οποίες ο κίνδυνος αυτοματοποίησης ενδέχεται να είναι υψηλός υπολογίζεται κατά μέσο όρο στο 3% περίπου, ωστόσο αυξάνεται σε σχεδόν 20% μέχρι τα τέλη της δεκαετίας και γύρω στο 30% μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2030.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η αύξηση της αυτοματοποίησης θα επηρεάσει αρχικά περισσότερες γυναίκες, ενώ οι άνδρες είναι πιθανότερο να βιώσουν τις επιπτώσεις της κατά το τρίτο κύμα, στα μέσα της δεκαετίας του 2030. Αυτό οφείλεται στο είδος των εργασιακών καθηκόντων που είναι πιο επιρρεπή στην αυτοματοποίηση και στην εκπροσώπηση των φύλων στην απασχόληση ανά κλάδο με βάση τα σημερινά δεδομένα.

Αντίκτυπος ανά κλάδο

Η εκτιμώμενη αναλογία υφιστάμενων θέσεων εργασίας με ενδεχομένως υψηλά ποσοστά αυτοματοποίησης μέχρι τα μέσα του 2030 παρουσιάζει έντονες διαφοροποιήσεις από κλάδο σε κλάδο. Οι μεταφορές ξεχωρίζουν ως ένας κλάδος με ιδιαίτερα υψηλά μακροπρόθεσμα πιθανά ποσοστά αυτοματοποίησης καθώς η χρήση οχημάτων χωρίς οδηγό εξαπλώνεται ευρέως σε όλες τις οικονομίες. Ωστόσο, οι επιπτώσεις θα είναι πιο έκδηλες κατά το τρίτο κύμα της αυτόνομης αυτοματοποίησης. Βραχυπρόθεσμα, κλάδοι όπως οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες πιθανόν να είναι πιο εκτεθειμένοι, εφόσον οι αλγόριθμοι έχουν καλύτερες επιδόσεις από τον άνθρωπο σ ’ένα ολοένα και μεγαλύτερο φάσμα εργασιών που εμπεριέχουν την ανάλυση pure data.

Αντίκτυπος ανά φύλο, ηλικία και μορφωτικό επίπεδο

Η ανάλυση αναδεικνύει επίσης σημαντικές διαφορές με βάση το προφίλ του εργαζομένου. Τα πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα αφορούν το μορφωτικό επίπεδο, με πολύ χαμηλότερη κατά μέσο όρο έκθεση στην αυτοματοποίηση για εργαζόμενους με υψηλό μορφωτικό επίπεδο που είναι κάτοχοι πτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Μακροπρόθεσμα, οι εργαζόμενοι με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο πιθανόν να είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι στην αυτοματοποίηση, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία των επενδύσεων στη δια βίου μάθηση και την επανακατάρτιση. Οι εργαζόμενοι με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο αναμένεται να έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες προσαρμοστικότητας στις τεχνολογικές αλλαγές, για παράδειγμα σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις, οι οποίες θα εξακολουθήσουν να είναι απαραίτητες εκεί όπου είναι αναγκαία η ανθρώπινη κρίση, αλλά και ο σχεδιασμός και η επίβλεψη συστημάτων που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Οι διαφορές είναι λιγότερο έντονες ανά ηλικιακή ομάδα, παρά το ότι ορισμένοι μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι ίσως δυσκολευτούν σχετικά περισσότερο να προσαρμοστούν και να τύχουν επανακατάρτισης από νεαρότερους εργαζόμενους. Αυτό πιθανόν να ισχύει ιδιαίτερα για άνδρες με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο, ενώ οι γυναίκες ενδέχεται να πληγούν σχετικά περισσότερο από τα πρώτα κύματα της αυτοματοποίησης που επηρεάζουν, για παράδειγμα, γραφειακές εργασίες.