Ανακοινώθηκε το Σχέδιο παραγωγής Ενέργειας από ΑΠΕ για ιδία κατανάλωση.

Το Σχέδιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες επενδύσεων:

Κατηγορία A: Φωτοβολταϊκά συστήματα (ΦΒ) δυναμικότητας μέχρι 10kW συνδεδεμένα με το δίκτυο με τη μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων (net-metering) για όλους τους καταναλωτές. Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς: 20MW

  • Υποκατηγορία A1: ΦΒ συστήματα σε κατοικίες οι οποίες χρησιμοποιούνται ως μόνιμες κατοικίες από οικιακούς καταναλωτές. Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς : 5 MW.
  • Υποκατηγορία A2: ΦΒ συστήματα εγκατεστημένα σε υποστατικά μη οικιακών καταναλωτών. Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς : 15 MW.

Κατηγορία Β: Εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ με την μέθοδο του συμψηφισμού λογαριασμών (net-billing). Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς : 40 MW

  • Στην κατηγορία του συμψηφισμού λογαριασμών (net-billing) μπορούν να ενταχθούν συστήματα ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά συστήματα, συστήματα εκμετάλλευσης βιομάζας/βιοαερίου κ.τ.λ.) που είναι εγκατεστημένα σε εμπορικά και βιομηχανικά υποστατικά και σε δημόσια κτίρια.
  • Η ισχύς του κάθε συστήματος ΑΠΕ που δύναται να εγκατασταθεί, κυμαίνεται από 10kW μέχρι 10ΜW ανά λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Κατηγορία Γ: Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά συστήματα μη ενωμένα με το δίκτυο. Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς : Χωρίς περιορισμό. Δικαίωμα υποβολής έχει κάθε καταναλωτής.

Περισσότερες Πληροφορίες: http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/D1E924385E6E732AC22582B70029542F?OpenDocument