Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού ανακοίνωσε νέο Σχέδιο για την παραγωγή ενέργειας από μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού/Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης μέχρι 5 MW.

To Σχέδιο περιλαμβάνει επενδύσεις στην κατηγορία «Εγκατάσταση Μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ)
με την μέθοδο του συμψηφισμού λογαριασμών (net-billing)». Το Σχέδιο θα δέχεται αιτήσεις μέχρι να συμπληρωθούν 20 MW. Στην κατηγορία του συμψηφισμού λογαριασμών (net-billing) μπορούν να ενταχθούν μονάδες ΣΗΘΥΑ που είναι εγκατεστημένες σε εμπορικά και βιομηχανικά υποστατικά (δηλαδή εμπορικές, βιομηχανικές μονάδες, δημόσια κτίρια, στρατόπεδα, σχολεία, γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες, επιχειρήσεις αλιείας).

Η ισχύς του κάθε συστήματος ΣΗΘΥΑ που δύναται να εγκατασταθεί θα είναι μέχρι 5ΜW ανά λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 10 Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι να συμπληρωθεί η μέγιστη διαθέσιμη δυναμικότητα ή μέχρι την έκδοση οποιασδήποτε αναθεώρησης/κατάργησης του Σχεδίου με σχετική απόφαση του Υπουργού Ενέργειας Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Βρείτε την: Ανακοίνωση Σχεδίου netbilling ΣΗΘΥΑ και το Σχέδιο net billing ΣΗΘΥΑ.