Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ), αρμόδια αρχή για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, ενημερώνει ότι τα πρόσωπα που επιθυμούν να παρέχουν Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης των Κινδύνων κατά την Εργασία (ΕΞΥΠΠ) στις οποίες ο κάθε εργοδότης ή αυτοεργοδούμενο πρόσωπο μπορεί να αποτείνεται για να εκπληρώσει τις νομικές του υποχρεώσεις, θα πρέπει να έχουν τα αναγκαία προσόντα, να διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό (π.χ. όργανα μετρήσεων) και να είναι επαρκείς σε αριθμό, ώστε να μπορούν να αναλάβουν τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης, ανάλογα με το μέγεθος τις επιχείρησης, των εγκαταστάσεων, των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται οι εργαζόμενοι κλπ.

Επειδή κατά την διάρκεια των ετήσιων εκστρατειών επιθεωρήσεων που διεξάγουν οι Επιθεωρητές του ΤΕΕ διαπιστώθηκε σε αρκετές περιπτώσεις, η ανεπάρκεια ή/και ακαταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών ΕΞΥΠΠ (π.χ. Γραπτών Εκτιμήσεων Κινδύνου, Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας κλπ) θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζομένων και αφήνοντας εκτεθειμένους τους Εργοδότες έναντι των νομικών τους υποχρεώσεων, το ΤΕΕ καθόρισε συγκεκριμένα Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα που τα πρόσωπα που προσφέρουν υπηρεσίες ΕΞΥΠΠ θα πρέπει να ικανοποιούν σε διαρκή βάση.

Επισημαίνεται ότι τα πρόσωπα που προσφέρουν υπηρεσίες ΕΞΥΠΠ θα πρέπει να εξασφαλίζουν σχετική έγκριση για τη διεξαγωγή των εργασιών τους, από τον Διευθυντή του ΤΕΕ.

Σημειώνεται επίσης ότι τα πρόσωπα που προσφέρουν υπηρεσίες ΕΞΥΠΠ χωρίς να έχουν εξασφαλίσει την σχετική έγκριση ή που προσφέρουν τις σχετικές υπηρεσίες πλημμελώς, υπόκεινται σε χρηματικό πρόστιμο που δεν ξεπερνά τις €80,000 ή ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα 4 χρόνια ή και στις δυο αυτές ποινές.

Ως εκ των ανωτέρω, συστήνεται στις επιχειρήσεις που αξιοποιούν ή προτίθενται να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες ΕΞΥΠΠ, όπως προτού συνάψουν σχετική συμφωνία να προβούν στις εξής ενέργειες:

  • Να διαπιστώσουν ότι τα πρόσωπα που θα τους παρέχουν τις υπηρεσίες ΕΞΥΠΠ έχουν λάβει την σχετική έγκριση από τον Διευθυντή του ΤΕΕ και περιλαμβάνονται στο Μητρώο Εγκεκριμένων ΕΞΥΠΠ, το οποίο αναθεωρείται και επικαιροποιείται σε τακτική βάση.
  • Να επεξηγήσουν στο πρόσωπο που θα τους παρέχει τις υπηρεσίες ΕΞΥΠΠ, ποιες υπηρεσίες επιθυμούν να τους παρασχεθούν (π.χ. εκπόνηση Γραπτής Εκτίμησης των Κινδύνων, αναθεώρηση τους, ετοιμασία ή/και επικαιροποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας κλπ) και να ζητήσουν δείγματα προηγούμενων σχετικών εργασιών καθότι η εξειδίκευση κάποιων ΕΞΥΠΠ ενδεχομένως να περιορίζεται σε συγκεκριμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας (π.χ. ξενοδοχεία, εργοστάσια, εργοτάξια κλπ).
  • Ειδικά για τον Κατασκευαστικό Τομέα, σε περίπτωση που ΕΞΥΠΠ διορίζεται και ως Συντονιστής Μελέτης ή/και Εκτελεστής Μελέτης θα πρέπει να διαπιστωθεί ότι κατέχει και τα σχετικά προσόντα που παρέχουν το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος με βάση των σχετικών Νομοθεσιών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ).
  • Επειδή η αμοιβή για υπηρεσίες ΕΞΥΠΠ δεν ρυθμίζεται με νομοθεσία αλλά αποτελεί προϊόν ελεύθερης διαπραγμάτευσης, συστήνεται η λήψη ανταγωνιστικών προσφορών από τους εγκεκριμένους ΕΞΥΠΠ που περιλαμβάνονται στο σχετικό Μητρώο.
  • Με την κατάληξη σε συμφωνία για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών ΕΞΥΠΠ, θα πρέπει να συμπληρώνεται και να αποστέλλεται στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας το Έντυπο Ανάθεσης Εργασίας σε ΕΞΥΠΠ, στο οποίο επιβεβαιώνεται γραπτώς η συγκεκριμένη εργασία που αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει ο ΕΞΥΠΠ καθώς και η αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της σχετικής εργασίας.

Κώδικας Δεοντολογίας ΕΞΥΠΠ

Μητρώο Εγκεκριμένων ΕΞΥΠΠ

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Λειτουργό Επιθεώρησης Εργασίας κ. Γιάννο Κουδουνάρη στο τηλ. 22405668.