Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά τον μήνα Απρίλιο 2016 διεξάγει εκστρατεία επιθεωρήσεων σε υποστατικά που εμπίπτουν στην οικονομική δραστηριότητα «Γεωργοκτηνοτροφία». Στα εν λόγω υποστατικά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, υποστατικά ζωικής και φυτικής παραγωγής, καθώς και οι χώροι εργασίας όπου εκτελούνται δραστηριότητες δασοκομίας, υλοτομίας, και αλιείας.

Η εκστρατεία αυτή σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τις κυριότερες αιτίες των εργατικών ατυχημάτων που συνέβηκαν τα τελευταία χρόνια κατά την εκτέλεση εργασιών σε υποστατικά που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας και της κτηνοτροφίας.

Σκοπός της εκστρατείας είναι ο έλεγχος συμμόρφωσης των εργοδοτών και αυτοεργοδοτούμενων προσώπων και παράλληλα η ευαισθητοποίηση τους για τη μείωση των ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και επικίνδυνων συμβάντων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες στον τομέα αυτό.

Οι στόχοι της εκστρατείας είναι ο έλεγχος συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης των κινδύνων, καθώς και τον καθορισμό και την εφαρμογή μέτρων προστασίας και πρόληψης με βάση τη γραπτή εκτίμηση των κινδύνων. Η φετινή εκστρατεία θα επικεντρωθεί στους κινδύνους που προέρχονται από τη χρήση γεωργικών ελκυστήρων, χειροδηγούμενων σκαπτικών μηχανημάτων, φορητών κλιμάκων, ηλεκτρισμού και χημικών ουσιών, τους εργονομικούς παράγοντες (π.χ. χειρωνακτική διακίνηση φορτίων, επαναλαμβανόμενες κινήσεις και ορθοστασία), την εκτέλεση εργασιών σε περιορισμένους χώρους καθώς και την ασφαλή χρήση και αποθήκευση πετρελαιοειδών για την αποφυγή περιστατικών εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Για σκοπούς περαιτέρω πλήροφόρησης μπορείτε να αποταθείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας όπου βρίσκεται καταχωρημένο σχετικό ενημερωτικό σημείωμα για την εν λόγω εκστρατεία. Στο φυλλάδιο αυτό αναγράφονται οι βασικές υποχρεώσεις των εργοδοτών και των αυτοεργοδοτουμένων προσώπων που πηγάζουν από τη νομοθεσία για ασφάλεια και υγεία στην εργασία, καθώς και επεξηγήσεις των βασικών κινδύνων και μέτρων προστασίας και πρόληψης στα οποία εστιάζεται η φετινή εκστρατεία.

Διευκρινίζεται ότι, κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης στα υποστατικά, εκτός από τα σημεία στα οποία εστιάζεται η φετινή εκστρατεία θα ελέγχονται παράλληλα και άλλες πρόνοιες της νομοθεσίας για ασφάλεια και υγεία στην εργασία.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει εκδώσει, επίσης, ενημερωτικό υλικό για τους κυριότερους κίνδυνους στις γεωργικές εργασίες, το οποίο διατίθεται σε έντυπη μορφή από τα Κεντρικά Γραφεία και τα Επαρχιακά Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας. Επίσης, στην ιστοσελίδα του Τμήματος βρίσκονται καταχωρημένα έντυπα αξιολόγησης των κινδύνων που προκύπτουν από τη Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων με βάση την ειδική μέθοδο ΚΙΜ (Key Item Method).

Για πρόσθετες διευκρινίσεις ή πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους Λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλ. 22405612 / 22405676 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση mkouyiali@dli.mlsi.gov.cy.