Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (TEE) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοίνωσε ότι θα διεξαγάγει εκστρατεία επιθεωρήσεων σε εργοτάξια και υποστατικά διαφόρων οικονομικών δραστηριοτήτων, τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο όπου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα αυξημένη η θερμική καταπόνηση για τους εργαζόμενους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που μεταδίδει το ΓΤΠ, οι επιθεωρήσεις θα επικεντρωθούν κυρίως στον έλεγχο συμμόρφωσης με τις βασικές πρόνοιες της Νομοθεσίας για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, σε σχέση με την εφαρμογή προληπτικών και προστατευτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων που αφορούν τη θερμική καταπόνηση των εργαζομένων.

Στην ανακοίνωση προστίθεται πως θα ελέγχεται παράλληλα και η συμμόρφωση με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την αντιμετώπιση άλλων κινδύνων.

Συναφώς υπενθυμίζεται ότι πρέπει να εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Διατάγματος (Κ.Δ.Π. 291/2014) «Κώδικας Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων», στον οποίο, μεταξύ άλλων, περιγράφονται αναλυτικά τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για προστασία από τη θερμική καταπόνηση. Προτρέπονται παράλληλα οι εργοδότες όπως ειδικά τις μέρες που επικρατούν ψηλές θερμοκρασίες, να συμβουλεύονται τον Κώδικα αυτό και να εφαρμόζουν τα κατάλληλα μέτρα με βάση τις πρόνοιες του.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τον Κώδικα, τόσο οι εργοδότες όσο και οι αυτοεργοδοτούμενοι θα πρέπει να μετρούν τις παραμέτρους που συμβάλλουν στη θερμική καταπόνηση, όπως τη θερμοκρασία αέρα και τη σχετική υγρασία ή / και να παρακολουθούν τα δελτία καιρού και τις προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και αναλόγως να ρυθμίζουν τις εργασίες τους.

Σημειώνεται ότι στην αγορά διατίθενται ειδικά όργανα για ταυτόχρονη μέτρηση της θερμοκρασίας ξηρού θερμομέτρου και υγρασίας.

Στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ είναι διαθέσιμος Σύντομος Οδηγός Κώδικα Πρακτικής για την Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων και το ενημερωτικό έντυπο με τίτλο: «Προστασία των εργαζομένων σε συνθήκες καύσωνα», το οποίο περιλαμβάνει τις βασικές πρόνοιες του Κώδικα και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας και πρόληψης.

Διευκρινίζεται επίσης ότι κατά τις επιθεωρήσεις θα ελέγχονται: Η ύπαρξη Γραπτής Εκτίμησης των Κινδύνων (ΓΕΚ) για τις δραστηριότητες που διεξάγονται στο υποστατικό / εργοτάξιο, ο καθορισμός των απαιτούμενων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων ανά θέση εργασίας και ανά δραστηριότητα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που προέρχονται από τη θερμική καταπόνηση των προσώπων στην εργασία με βάση τη ΓΕΚ, η Ύπαρξη Συστήματος Διαχείρισης των Κινδύνων (ΣΔΚ), εφαρμογή ΣΔΚ, εφαρμογή ΣΑΥ, η ύπαρξη οργάνων μέτρησης στον χώρο εργασίας που να μετρούν τη θερμοκρασία του αέρα και τη σχετική υγρασία ή / και κατά πόσον παρακολουθούνται τα σχετικά δελτία καιρού και οι προβλέψεις της Μετεωρολογίας, εάν γίνονται μετρήσεις θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας ή / και αν κατά πόσον παρακολουθούνται τα σχετικά δελτία καιρού και οι προβλέψεις της Μετεωρολογίας έτσι ώστε να λαμβάνονται τα κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων) Διατάγματος του 2014.

Περαιτέρω θα ελέγχεται η τήρηση στοιχείων για τις μετρήσεις θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας ή άλλων σχετικών τεκμηριωμένων στοιχείων, κατά πόσον έχουν ληφθεί τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα, όπου αυτό εφαρμόζεται, όπως τοποθέτηση σκεπάστρου, χρήση εξοπλισμού ψύξης, θερμομόνωση, εξαερισμός χώρων, κατά πόσον σε συνθήκες θερμικής καταπόνησης τα επηρεαζόμενα πρόσωπα στην εργασία, κάνουν διαλείμματα ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους (π.χ. στεγασμένος χώρος με καθίσματα), κατά πόσον γίνεται προγραμματισμός των εργασιών ώστε οι κοπιαστικότερες εργασίες να γίνονται τις ώρες που είναι χαμηλότερη η θερμική καταπόνηση.

Ακόμα θα ελέγχεται η παροχή με οποιονδήποτε τρόπο από τον εργοδότη προς τους εργοδοτούμενους πόσιμου και δροσερού νερού, κατά πόσον τα πρόσωπα στην εργασία φορούν ελαφρά και χαλαρά είδη ένδυσης που «αναπνέουν», κατά πόσον τα πρόσωπα στην εργασία αλλάζουν θέσεις εργασίας ή διακόπτονται οι εργασίες όταν επικρατούν συνθήκες καύσωνα και εάν τα πρόσωπα στην εργασία έχουν ενημερωθεί για τους κινδύνους από τη θερμική καταπόνηση και για τα μέτρα προστασίας και πρόληψης για τους κινδύνους αυτούς.