Βρείτε εδώ επιστολή του Τμήματος Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ), ημερομηνίας 18.2.2016, Αρ. φακ.16.19.016.001, για πληρέστερη ενημέρωσή σχετικά με τον Ορισμό Συμβούλου Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων.

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, είναι υποχρέωση των επιχειρήσεων που ασχολούνται με μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων να ορίσουν σύμβουλο ασφαλούς μεταφοράς (το διορισμένο πρόσωπο μπορεί να είναι εργαζόμενος στην επιχείρηση είτε εξωτερικός συνεργάτης).

Λεπτομερής κατάλογος των επικίνδυνων εμπορευμάτων (π.χ εύφλεκτα αέρια, ραδιενεργά υλικά, διαβρωτικές ουσίες, οργανικά υπεροξείδια) υπάρχει στο κεφ. 3.2 της Συμφωνίας ADR.