Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αρμόδια αρχή για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, πληροφορεί μέσω της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ),τους Κύπριους εργοδότες ότι σήμερα ή/και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να επικρατήσουν συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας που πιθανόν να δημιουργήσουν καύσωνα. Οι συνθήκες αυτές μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τους εργαζόμενους που εργάζονται εκτεθειμένοι σε θερμικό φόρτο ή / και να επηρεάσουν σοβαρά την υγεία τους.

Επιπροσθέτως, το ΤΕΕ υπενθυμίζει τους εργοδότες και τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα ότι υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, μέσω εκτίμησης των κινδύνων, για προστασία των εργαζομένων ή και των ιδίων από τον θερμικό φόρτο, όπως αυτά προνοούνται και στον Κώδικα Πρακτικής για την Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων, μη αποκλειομένης της αλλαγής εργασίας / ανάπαυσης / διακοπής εργασίας.

Βρείτε εδώ τον Κώδικα Πρακτικής για την Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να αποφευχθούν ή να μειωθούν σε αποδεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι που οφείλονται στην έκθεση των εργαζομένων σε επιβαρυμένους θερμικά εργασιακούς χώρους (βλ. σελ 42 και 45 του Κώδικα για μέτρα ατομικής προστασίας, οργανωτικά μέτρα και υπαίθριες εργασίες).

Επιπλέον, βρείτε εδώ το ενημερωτικό έντυπο «Προστασία των Εργαζομένων σε Συνθήκες Καύσωνα.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με τους Λειτουργούς του ΤΕΕ στα τηλ. 22405660 και 22405676.