Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ ανακοίνωσε ότι έχει ολοκληρώσει την πώληση ενός χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων εξασφαλισμένων και μη εξασφαλισμένων δανείων, κυρίως μη-λιανικής τραπεζικής, ύψους €144 εκατ., στην B2Kapital Cyprus Ltd.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η B2Kapital Cyprus Ltd, η οποία κατέχει άδεια από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για να λειτουργεί ως εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων, είναι εξ’ ολοκλήρου θυγατρική της B2Holding ASΑ, νορβηγικής εταιρείας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο του Όσλο. Όπως αναφέρεται, σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Τράπεζας στις 2 Ιανουαρίου 2018, όλες οι αναγκαίες διαδικασίες, βάσει της σχετικής νομοθεσίας, και η λήψη των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, έχουν ολοκληρωθεί.

Η συναλλαγή, σημειώνεται, αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Τράπεζας για μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων της και είναι σε καθαρά εμπορική βάση.

Το μεικτό συνολικό ποσό των περιουσιακών στοιχείων που πωλήθηκαν με τη συναλλαγή είναι €144 εκατ., αποτελούμενο από 1,082 δανειολήπτες και 1,809 χορηγήσεις κατά τις 31 Μαΐου 2018.

Η συναλλαγή, αναφέρεται, δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στην κατάσταση αποτελεσμάτων και στην κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας λόγω των υφιστάμενων προβλέψεων που λήφθηκαν για τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία. Είναι επίσης σύμφωνη με τη στρατηγική της Τράπεζας για «διόρθωση» του ισολογισμού της, ενώ παράλληλα συνάδει με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

«Επιπλέον της οργανικής μείωσης του προβληματικού χαρτοφυλακίου, η Τράπεζα παραμένει επικεντρωμένη στην επιτάχυνση της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων», αναφέρεται.

B2Kapital: Οι συνεργάσιμοι οφειλέτες θα επωφεληθούν τα μέγιστα

Την ίδια ώρα σε ανακοίνωση που εξέδωσε η B2Kapital Cyprus Ltd, η εταιρεία αναφέρει ότι προσεχώς θα αποσταλούν επιστολές στους οφειλέτες, όσο και στους επηρεαζόμενους παρόχους εξασφαλίσεων (π.χ. εγγυητές), μέσω των οποίων πληροφορούνται τα ονόματα των υπευθύνων της B2Kapital Cyprus Ltd που έχουν αναλάβει να χειρίζονται τις σχετικές διευκολύνσεις, καθώς και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί τους.

Η B2Kapital Cyprus Ltd θεωρεί ότι οι συνεργάσιμοι οφειλέτες θα επωφεληθούν τα μέγιστα από την ολοκλήρωση της εξαγοράς αυτής αφού θα τους προσφερθούν εξατομικευμένες λύσεις όπως παράταση στην αποπληρωμή της οφειλής, χαμηλά επιτόκια ή/και διαγραφές επιτοκίων ή/και μέρους της οφειλής.

Αναφέρεται ότι για τους συνεργάσιμους δανειολήπτες που δύνανται να ανταποκριθούν άμεσα τα οφέλη από την διευθέτηση θα είναι ακόμη μεγαλύτερα. Τα άτομα που επηρεάζονται μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρεία στα τηλέφωνα 25259625 / 25259630 / 25259620 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: solutions@b2kapital.com.cy

Η εταιρεία διαβεβαιώνει επίσης, ότι στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής στρατηγικής του ομίλου B2Holdings, θα επιδιώξει την αναζήτηση της καλύτερης δυνατής λύσης με τον κάθε επηρεαζόμενο οφειλέτη.