Αύξηση €1.542 εκατομμυρίων παρουσίασαν τον Ιανουάριο του 2018 οι συνολικές μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (ΜΕΧ) στο τραπεζικό σύστημα, λόγω της εφαρμογής του νέου λογιστικού προτύπου 9, το οποίο μπήκε σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2018.

Σύμφωνα με την συνοπτική κατάσταση για τα ΜΕΧ που εκδίδει η Κεντρική Τράπεζα, οι συνολικές ΜΕΧ στο τέλος Ιανουαρίου του 2018 διαμορφώθηκαν στα €22,11 δισεκατομμύρια σε σύγκριση με €20,57 δις στο τέλος Δεκεμβρίου του 2017.

Έτσι, ο δείκτης των ΜΕΧ ως ποσοστό των συνολικών δανείων ανήλθε στο 45,7% σε σύγκριση με 43,7% τον Δεκέμβριο του 2017.

«Η αύξηση στις συνολικές χορηγήσεις, μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις και συσσωρευμένες προβλέψεις κατά την 31η Ιανουαρίου οφείλεται, κυρίως, στην εφαρμογή του νέου Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 9 από 1 Ιανουαρίου 2018», εξηγεί η ΚΤΚ.

Συναφώς, τα δάνεια με καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών αυξήθηκαν στα €17,32 δις στο τέλος Ιανουαρίου του 2018 σε σύγκριση με €15,79 δις στις 31 Δεκεμβρίου του 2017. Ως ποσοστό των συνολικών δανείων τα ΜΕΔ διαμορφώθηκαν στο 35,8% σε σύγκριση με 33,4% τον Δεκέμβριο του 2017.

Σημειώνεται ότι τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών δεν περιλαμβάνουν τα δάνεια που έχουν αναδιαρθρωθεί, όπως ισχύει στην περίπτωση των ΜΕΧ, όπου τα αναδιαρθρωμένα δάνεια συνεχίζουν να κατηγοριοποιούνται ως ΜΕΧ για περίοδο τουλάχιστον ενός χρόνου.

Αύξηση παρουσίασαν και οι συνολικές συσσωρευμένες προβλέψεις, οι οποίες έφτασαν τα €11,65 δις τον πρώτο μήνα του 2018, έναντι €9,63 δις τον Δεκέμβριο του 2017. Ως ποσοστό των συνολικών ΜΕΧ, οι προβλέψεις διαμορφώθηκαν στο 52,7% τον Ιανουαρίου του 2018, έναντι 46,8% τον Δεκέμβριο του 2017.

Τα συνολικά δάνεια στο τέλος του Ιανουαρίου διαμορφώθηκαν στα €48,41 δις από €47,08 δις στο τέλος Δεκεμβρίου του 2017, σύμφωνα με την ΚΤΚ.

Οι συνολικές χορηγήσεις που αναδιαρθρώθηκαν ανήλθαν στα €12,08 δις τον Ιανουάριο του 2018, έναντι 11,82 δις τον Δεκέμβριο του 2017.

Αύξηση παρουσίασαν και οι αναδιαρθρωμένες χορηγήσεις που κατηγοριοποιούνται ως μη εξυπηρετούμενες διαμορφώθηκαν στα €8,86 δις σε σύγκριση με €8,46 δις τον Δεκέμβριο του 2017.

Σημειώνεται πως βάσει του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS 9), ένα τραπεζικό ίδρυμα προβαίνει σε προβλέψεις για απομείωση στη βάση της αναμενόμενης ζημιάς από την αρχή της παροχής μιας δανειακής σύμβασης. Οι προβλέψεις δεν αφορούν μόνο τα τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις, αλλά και τα δάνεια που εξυπηρετούνται κανονικά.