Μείωση κατά €314 εκατ. παρουσίασε το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2018 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έκθεση “Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)” για τον Αύγουστο 2018 της Στατιστικής Υπηρεσίας, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €2.649,8 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου- Αυγούστου 2018 σε σύγκριση με €2.963,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και από Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2018 ήταν €5.923,7 εκ. σε σύγκριση με €5.025,6 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου- Αυγούστου 2017. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και σε Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) την περίοδο Ιανουαρίου- Αυγούστου 2018 ήταν €3.273,9 εκ. σε σύγκριση με €2.061,8 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2017.

Κατά τον μήνα Αύγουστο 2018 οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και από Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) ήταν €628,4 εκ. σε σύγκριση με €622,7 εκ. τον Αύγουστο του 2017.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και σε Κράτη Μέλη της Ε.Ε.), περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Αύγουστο του 2018 ήταν €264,2 εκ. σε σύγκριση με €254,3 εκ. τον Αύγουστο του 2017.

Οι συνολικές εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Αύγουστο του 2018 ήταν €174,2 εκ. σε σύγκριση με €88,3 εκ. τον Αύγουστο του 2017, ενώ οι συνολικές εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Αύγουστο του 2018 ήταν €89,9 εκ. σε σύγκριση με €166,1 εκ. τον Αύγουστο του 2017. Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων για τον Αύγουστο του 2018 ήταν €167,6 εκ. σε σύγκριση με €81,8 εκ. τον Αύγουστο του 2017. Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές γεωργικών προϊόντων τον Αύγουστο του 2018 ήταν €5,0 εκ. σε σύγκριση με €4,3 εκ. τον Αύγουστο του 2017.

Αύξηση του ελλείμματος εμπορικού ισοζυγίου τον Σεπτέμβριο

Εξάλλου με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου, αυξήθηκε κατά €130 εκ. τον Σεπτέμβριο του 2018 αφού ανήλθε στα €397,7 σε σχέση με €268 τον αντίστοιχο μήνα το 2017.

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Σεπτέμβριο 2018, οι συνολικές εισαγωγές ήταν €661,7 εκ. σε σύγκριση με €531,0 εκ. τον Σεπτέμβριο 2017. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. τον Σεπτέμβριο 2018 ήταν €371,5 εκ. σε σύγκριση με €372,9 εκ. τον Σεπτέμβριο 2017. Οι εισαγωγές από Τρίτες Χώρες τον Σεπτέμβριο 2018 ήταν €290,2 εκ. σε σύγκριση με €158,2 εκ. τον Σεπτέμβριο 2017.

Οι συνολικές εξαγωγές τον Σεπτέμβριο 2018 ήταν €264,0 εκ. σε σύγκριση με €263,0 εκ. τον Σεπτέμβριο 2017. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. τον Σεπτέμβριο 2018 ήταν €76,9 εκ. σε σύγκριση με €71,0 εκ. τον Σεπτέμβριο 2017. Οι εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες τον Σεπτέμβριο 2018 ήταν €187,1 εκ. σε σύγκριση με €192,0 εκ. τον Σεπτέμβριο 2017.

Οι συνολικές εισαγωγές τον Σεπτέμβριο 2018 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €74,6 εκ. σε σύγκριση με €40,1 εκ. τον Σεπτέμβριο 2017. Οι συνολικές εξαγωγές τον Σεπτέμβριο 2018 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €30,5 εκ. σε σύγκριση με €58,5 εκ. τον Σεπτέμβριο 2017.