Το Κέντρο Παραγωγικότητας συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις για συμμετοχή σε δωρεάν Ταχύρρυθμα Προγράμματα Αρχικής Κατάρτισης Ανέργων σε τεχνικά επαγγέλματα.

Τα εν λόγω προγράμματα απευθύνονται, σύμφωνα με ανακοίνωση, σε ανέργους με προτεραιότητα όσους είναι μέχρι 25 ετών.

Τα επαγγέλματα στα οποία θα διεξαχθούν προγράμματα αρχικής κατάρτισης είναι: Τεχνικός Ψύξης και Κλιματισμού, Εγκαταστάτης Φωτοβολταϊκών Πλαισίων, Ηλεκτρολόγος Κτηρίων, Τεχνίτης Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών, Θερμοϋδραυλικός, Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών, Τεχνικός Αμαξωμάτων (ισιωτής)/ Βαφέας Αυτοκινήτων, Μηχανικός Αυτοκινήτων, Οικοδόμος, Εγκαταστάτης Ξηρής Δόμησης, Τεχνίτης Εξωτερικής Τοπιοτέχνησης και Ξύλινων Κατασκευών, Εγκαταστάτης/Συντηρητής Ανελκυστήρων, Σχέδιο Μόδας Κοπτική-Ραπτική. Προγράμματα σε πρόσθετα θέματα θα ανακοινωθούν αργότερα.

Τα υποψήφια άτομα για συμμετοχή στα προγράμματα θα πρέπει, όπως αναφέρεται, να είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ), να είναι τουλάχιστον 18 ετών, χωρίς υποχρεώσεις για κατάταξη στον στρατό κατά τη διάρκεια του προγράμματος και με ικανότητα γλωσσικής επικοινωνίας στα Ελληνικά τουλάχιστον σε βασικό επίπεδο.

Θα πρέπει, επίσης, να μην αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας που να εμποδίζει τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και την απασχόλησή τους στο συγκεκριμένο επάγγελμα, να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή άτομα με καθεστώς διεθνούς προστασίας που διαμένουν νόμιμα στην Κύπρο και να ικανοποιούν τα κριτήρια επιλογής του κάθε επιμέρους προγράμματος.

Στις περιπτώσεις όπου ο αριθμός των ενδιαφερομένων υπερβαίνει τις διαθέσιμες θέσεις για το πρόγραμμα, τότε πιθανόν να κληθούν για να παρακαθήσουν σε εξετάσεις αξιολόγησης των ικανοτήτων τους.

Επίσης, τα υποψήφια άτομα θα προσκαλούνται και σε προσωπική συνέντευξη.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Κέντρου Παραγωγικότητας (www.mlsi.gov.cy/kepa), μέσω της οποίας μπορούν να υποβληθούν και δηλώσεις συμμετοχής.