Το 4ο τρίμηνο του 2017, ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 43.113 άτομα και το ποσοστό ανεργίας σε 10,1% του εργατικού δυναμικού (άνδρες 10,4%, γυναίκες 9,8%) σε σύγκριση με 54.303 άτομα (12,8%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016, με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το 4ο τρίμηνο του 2017, που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.

Το εργατικό δυναμικό ανήλθε σε 427.264 άτομα ή 61,5% του πληθυσμού (άνδρες 66,3%, γυναίκες 57,2%) σε σύγκριση με 422.997 άτομα (61,9%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016 (Πίνακας 1).

Ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν 384.151 άτομα και το ποσοστό απασχόλησης 55,3% (άνδρες 59,4%, γυναίκες 51,6%) σε σύγκριση με 368.694 άτομα (53,9%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016.

Απασχόληση

Στις ηλικίες 20-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 71,4%. Το ποσοστό για τους άνδρες ήταν 75,6% και για τις γυναίκες 67,6%. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2016 το ποσοστό ήταν 69,4% (άνδρες 74,7%, γυναίκες 64,4%). Στις ηλικίες 55-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 57,7% σε σύγκριση με 53,5% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2016.

Σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων το συγκεντρώνουν οι Υπηρεσίες με 81,2% και ακολουθούν η Βιομηχανία και η Γεωργία με ποσοστά 16,5% και 2,3% αντίστοιχα. Για το 4ο τρίμηνο του 2016 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν: Υπηρεσίες 79,4%, Βιομηχανία 17,4% και Γεωργία 3,2%.

Η μερική απασχόληση αποτελούσε το 12,7% της συνολικής απασχόλησης ή 48.816 άτομα (άνδρες 9,2%, γυναίκες 16,4%). Το αντίστοιχο ποσοστό για το 4ο τρίμηνο του 2016 ήταν 14,6% (άνδρες 12,0%, γυναίκες 17,6%).

Από το σύνολο των απασχολουμένων, το 86,8% ή 333.555 άτομα ήταν υπάλληλοι, από τους οποίους το 14,9% (49.535 άτομα) είχε προσωρινή εργασία. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2016 οι υπάλληλοι αποτελούσαν το 86,2% του συνόλου της απασχόλησης και από αυτούς ποσοστό 14,6% είχε προσωρινή εργασία.

Ανεργία

Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών το ποσοστό ανεργίας ήταν 22,9% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες 26,7%, γυναίκες 19,7%) σε σύγκριση με 29,8% (άνδρες 22,4%, γυναίκες 36,0%) στο αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου χρόνου.

Όσον αφορά τη διάρκεια της ανεργίας, το 53,4% του συνόλου των ανέργων έψαχνε για εργασία για περίοδο κάτω από 6 μήνες, το 12,9% για περίοδο 6-11 μήνες, ενώ ποσοστό 33,7% ήταν μακροχρόνια άνεργοι. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 4ο τρίμηνο του 2016 ήταν 39,0%, 16,2% και 44,8%.