Στο 40,3% υποχώρησαν οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (ΜΕΧ) στο τέλος Ιουνίου του 2018, παρουσιάζοντας σε απόλυτους αριθμούς μείωση €3,28 δισεκατομμυρίων ή 16,5% σε σύγκριση με το τέλος Μαρτίου του ιδίου έτους, ενώ από το τέλος του 2014 η μείωση φτάνει στα €10,7 δισ ή το 39,1%.

Σε τριμηνιαία βάση η μείωση στις ΜΕΧ οφείλεται κυρίως στην πώληση πακέτου ΜΕΧ ύψους €2,8 δισ από την τράπεζα Κύπρου, κάτι που αποτυπώνεται στη μείωση των ΜΕΧ Ιουνίου που έφθασε στα 3,69 δισ σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Σημειώνεται ότι τον Μάιο οι συνολικές ΜΕΧ παρουσίασαν αύξηση €12 εκατομμυρίων.

Μικρή επιδείνωση παρουσίασε ο δείκτης κάλυψης, ο οποίος περιορίστηκε στο 48,3% στο τέλος Ιουνίου 2018 σε σύγκριση με 48,6% στο τέλος Μαρτίου 2018.

«H καθοδική πορεία των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων οφείλεται κυρίως στην πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων, στην αναταξινόμηση δανείων ως χρεωστικών τίτλων διαθέσιμων προς πώληση (debt instruments held for sale), σε αναδιαρθρώσεις που ολοκληρώνονται με επιτυχία με το πέρας της περιόδου παρακολούθησης και επανεντάσσονται στην κατηγορία των εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, διαγραφές, αποπληρωμές και διευθετήσεις χρέους μέσω ανταλλαγής με ακίνητη περιουσία που αναμένεται να οδηγηθεί προς πώληση με σκοπό την ταχύτερη είσπραξη εσόδων», αναφέρει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, από την ανάλυση των πρόσθετων στοιχείων όσον αφορά τα δάνεια τακτής λήξης, προκύπτει ότι βελτιώνονται οι παράγοντες που συμβάλλουν στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, π.χ. τα ποσά που μεταφέρονται στις εξυπηρετούμενες χορηγήσεις λόγω επιτυχούς ολοκλήρωσης των αναδιαρθρώσεων με τη λήξη της περιόδου παρακολούθησης και τις εισπράξεις έναντι αναδιαρθρωμένων χορηγήσεων.

Συντριπτική πλειοψηφία ΜΕΧ στα νοικοκυριά

Με βάση τα στοιχεία της ΚΤΚ, από τα συνολικά ΜΕΧ ύψους €16,6, δισ τα €10,21 δις ή 61,4% προέρχονται από νοικοκυριά, ενώ τα €6,14 δισ ή 36,9% ανήκουν σε επιχειρήσεις, εκ των οποίων τα €5,20 δισ ανήκει σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Οι συνολικές χορηγήσεις που αναδιαρθρώθηκαν μέχρι το τέλος Ιουνίου 2018 ανέρχονταν στα €9.363 εκατ., από τα οποία €6.444 εκατ. εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις, μερικώς λόγω του ορισμού των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων.

Στο καθαρό υπόλοιπο των αναδιαρθρωμένων χορηγήσεων στο τέλος Ιουνίου 2018 παρουσιάστηκε πτώση ύψους €2.033 εκατ. σε σύγκριση με το τέλος Μαρτίου 2018 που οφείλεται κυρίως στην πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων, στην αναταξινόμηση δανείων ως χρεωστικών τίτλων διαθέσιμων προς πώληση, σε αυξημένες αναταξινομήσεις χορηγήσεων εκτός της κατηγορίας των αναδιαρθρωμένων δανείων λόγω επιτυχούς ολοκλήρωσης των αναδιαρθρώσεων με τη λήξη της περιόδου παρακολούθησης, διαγραφές, αποπληρωμές και διευθετήσεις χρέους μέσω ανταλλαγής με ακίνητη περιουσία.

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, στο τέλος του δεύτερου τριμήνου 2018, από τις 14.402 συσσωρευμένες αιτήσεις για αναδιάρθρωση, είχε επέλθει συμφωνία με τους δανειολήπτες σε 3.175 περιπτώσεις (22,1%), 10.364 περιπτώσεις (72%) είχαν μεταφερθεί για εξέταση στο επόμενο τρίμηνο ενώ 863 περιπτώσεις (6%) είχαν απορριφθεί είτε από την τράπεζα είτε από το δανειολήπτη. Σημειώνεται ότι, στις συσσωρευμένες αιτήσεις περιλαμβάνονται και περιπτώσεις που έχουν ήδη αναδιαρθρωθεί στο παρελθόν.

Τέλος, με βάση τα στοιχεία της ΚΤΚ, οι συνολικές χορηγήσεις συρρικνώθηκαν από €46.332 εκατ. στο τέλος Μαρτίου 2018 στα €41.281 εκατ. στο τέλος Ιουνίου 2018, παρουσιάζοντας πτώση ύψους €5.051 εκατ. ή 10,9%.