Τελευταία ημερομηνία υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Μισθωτού και Αυτοεργοδοτούμενου (με ετήσιο κύκλο εργασιών κάτω των €70.000) για το φορολογικό έτος 2017, πληρωμής του οφειλόμενου φόρου που υπολογίζεται από την αυτοφορολογία Μισθωτού και Αυτοεργοδοτούμενου (με ετήσιο κύκλο εργασιών κάτω τωνΤελευταία ημερομηνία υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Μισθωτού και Αυτοεργοδοτούμενου (με ετήσιο κύκλο εργασιών κάτω των € 70.000) για το φορολογικό έτος 2017, πληρωμής του οφειλόμενου φόρου που υπολογίζεται από την αυτοφορολογία Μισθωτού και Αυτοεργοδοτούμενου (με ετήσιο κύκλο εργασιών κάτω των €70.000) για το φορολογικό έτος 2017 είναι η 31η Οκτωβρίου 2018.

Σύμφωνα με το ΓΤΠ το Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει ότι η υποβολή της δήλωσης εισοδήματος γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος TAXISnet – Άμεσης Φορολογίας στο https://taxisnet.mof.gov.cy και ότι η πληρωμή του οφειλόμενου φόρου μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2018 γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας www.jccsmart.com.cy,

Το Τμήμα διευκρινίζει ότι πληρωμές μετά την πιο πάνω ημερομηνία γίνονται μόνο στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης Φόρων και φέρουν τους προβλεπόμενους τόκους και επιβαρύνσεις.

Σχετικό ενημερωτικό υλικό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος, www.mof.gov.cy/tax.

Tο Τμήμα Φορολογίας προτρέπει για την έγκαιρη εγγραφή και υποβολή της δήλωσης εισοδήματος μέσω του συστήματος TAXISnet – Άμεσης Φορολογίας, καθώς και για την έγκαιρη εξόφληση τυχόν οφειλής.

Διευκρινίζεται ότι η ημερομηνία πληρωμής της Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα για το φορολογικό έτος 2017 έχει ήδη παρέλθει, και ως εκ τούτου πληρωμή γίνεται ΜΟΝΟ στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης Φόρων και φέρει τους προβλεπόμενους τόκους και επιβαρύνσεις.