Σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργειας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ενημερωθεί ότι το Ισραήλ δεν επιτρέπει την εισαγωγή ιατροτεχνολογικών προϊόντων από νέα κράτη-μέλη της ΕΕ (the Ministry of Health does not allow the imports of medical devices from all Member States).

Προκειμένου να είναι σε θέση να συζητήσει το θέμα με τις αρχές του Ισραήλ, στα πλαίσια αυτά, η Ε. Επιτροπή έχει ζητήσει όπως την ενημερώσουμε κατά πόσο:

(α) υπήρχαν κυπριακές εταιρείες που αντιμετώπισαν ανάλογα προβλήματα, και

(β) αν υπάρχει πρόθεση από εταιρείες της Κύπρου να υποβάλουν οποιαδήποτε αίτηση εντός του 2016 για εξασφάλιση άδειας κυκλοφορίας (αν ναι, για πόσα προϊόντα).

Οι επηρεαζόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν τις πληροφορίες, στο Υπουργείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση jhadjiadamou@papd.mof.gov.cy / avenizelou@mcit.gov.cy (τηλ. +357 22 867100 / +357 22 867225) μέχρι τις 09.10.2015