Στις 7–9 Οκτωβρίου, 2016, στο χώρο της Κρατικής ΄Εκθεσης, στη Λευκωσία θα διεξαχθεί η ΄Εκθεση «ΑgroExpo 2016» Παγκύπρια Αγροτική-Γεωργική ΄Εκθεση & ΄Εκθεση Κήπου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν στην έκθεση, θα πρέπει να δηλώσουν απευθείας συμμετοχή στους διοργανωτές.

Σημειώνεται ότι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης ή / και εμπορίας γεωργικών και βιομηχανικών προϊόντων, δύνανται να επωφελούνται χορηγίας για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις υπό όρους και προϋποθέσεις που αναλύονται στα σχετικά έντυπα Σχεδίων De Minimis που βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού www.mcit.gov.cy/ts. Τα Σχέδια δημοσιεύονται περί τα μέσα Σεπτεμβρίου κάθε έτους και αφορούν σε εκθέσεις του επόμενου έτους.

Σε ότι αφορά το 2016, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων έχει ήδη ολοκληρωθεί στις 23 Οκτωβρίου, 2015 και ως εκ τούτου, τόσο για τα βιομηχανικά προϊόντα όσο και για τα γεωργικά, το Υπουργείο θα μπορούσε να εξετάσει αίτημα διαγραφής, αντικατάστασης ή/και πρόσθεσης κάποιας νέας έκθεσης για επιχειρήσεις που έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση. Το αίτημα θα πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την έναρξη της νέας έκθεσης και θα αξιολογείται από το Υπουργείο ανάλογα με την ύπαρξη διαθέσιμων πιστώσεων.