Ο Νόμος:

Σύμφωνα με το Άρθρο 5(ε)(στ) Περί Τερματισμού της Απασχολήσεως Νόμου, η διάπραξη σοβαρού παραπτώματος και η απρεπής διαγωγή συνιστούν λόγο τερματισμού της απασχόλησης χωρίς προειδοποίηση.

Τα γεγονότα:

Εργοδοτούμενος απασχολείτο ως ωρομίσθιος κυβερνητικός εργάτης από το 1980 μέχρι και το 2007 που τερματίστηκε η απασχόλησή του μετά από τη διενέργεια ενδοτμηματικής έρευνας και πειθαρχικής διαδικασίας για τη συμπεριφορά του. Κατόπιν, ο εργοδοτούμενος αποτάθηκε στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών (ΔΕΔ) διεκδικώντας, μεταξύ άλλων, αποζημιώσεις από το Κράτος για παράνομο τερματισμό της απασχόλησης του, τιμωρητικές αποζημιώσεις λόγω κακόπιστης συμπεριφοράς και διάταγμα επαναπρόσληψης του. Το Κράτος, εκπροσωπούμενο από τη Γενική Εισαγγελία, αρνήθηκε τις εναντίον του κατηγορίες ισχυριζόμενο πως νόμιμα τερμάτισε την απασχόληση του Αιτητή λόγω παραπτωμάτων που διέπραξε, και αφού του δόθηκε η ευκαιρία να αντικρούσει τις εναντίον του καταγγελίες.

Συγκεκριμένα, ο Διευθυντής του τμήματος στο οποίο ο Αιτητής εργαζόταν, διόρισε τον Σεπτέμβριο του 2006 Ερευνώντα Λειτουργό, στη βάση των κανονισμών και όρων απασχόλησης του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού, με εντολή να διεξάγει ενδοτμηματική έρευνα. Αντικείμενο της έρευνας ήταν ο χρόνος προσέλευσης και αποχώρησης του Αιτητή από την εργασία του κατά την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου του ίδιου χρόνου και περί τούτου ενημερώθηκε τόσο ο Αιτητής όσο και οι συντεχνίες.

Από την έρευνά του ο Λειτουργός διαπίστωσε πως τα έντυπα προσέλευσης και αποχώρησης από την εργασία του Αιτητή την εν λόγω περίοδο ήταν κανονικά συμπληρωμένα και υπογραμμένα από τον προϊστάμενο του, πράγμα αδύνατον αφού εκείνη την περίοδο ο προϊστάμενος απουσίαζε με άδεια ασθενείας. Ο προϊστάμενος του Αιτητή αρνήθηκε πως κατά την απουσία του είχε υπογράψει τα εν λόγω έντυπα ή πως τα είχε υπογράψει εν λευκώ σε προγενέστερο χρόνο.

Επίσης, παρατήρησε ο Λειτουργός, στα εν λόγω αυθεντικά έντυπα η υπογραφή του προϊσταμένου του Αιτητή ήταν πανομοιότυπη σε 16 περιπτώσεις (εξετάστηκαν με μεγεθυντικό φακό) χωρίς την παραμικρή διαφορά σε κανένα απολύτως σημείο, πράγμα που οδήγησε στο συμπέρασμα πως οι εκ πρώτης όψεως αυθεντικές υπογραφές, ήταν φωτοτυπημένες σε έγχρωμη φωτοτυπική μηχανή. Μάλιστα, η υπεύθυνη προϊστάμενη χρονομέτρης κατέθεσε πως ο Αιτητής κάποιες φορές καθυστερούσε να προσέλθει στην εργασία του και κάποιες φορές απουσίαζε από το χώρο εργασίας του. Δηλαδή, ο Αιτητής φαίνεται να δημιούργησε ψευδή έντυπα ενημέρωσης χρόνου προσέλευσης/αποχώρησης από την εργασία του και να καθυστερούσε να προσέλθει στην εργασία του χωρίς την άδεια του προϊσταμένου του.

Ο Διευθυντής κοινοποίησε την έκθεση του Λειτουργού στον Αιτητή και τον κάλεσε να εκφράσει τις απόψεις του σε προκαθορισμένη συνάντηση, όμως ο Αιτητής αρνήθηκε να τοποθετηθεί στην απουσία του δικηγόρου και της συντεχνίας του. Κατόπιν ο Διευθυντής ενημέρωσε τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου και ο τελευταίος κάλεσε τον Αιτητή για να ακούσει τη γνώμη του. Και πάλιν ο Αιτητής αρνήθηκε να προβεί σε οποιαδήποτε δήλωση στην απουσία του δικηγόρου και της συντεχνίας του. Πραγματοποιήθηκε και τρίτη συνάντηση στην παρουσία του συντεχνιακού, όπου ο Αιτητής αρνήθηκε τις εναντίον του κατηγορίες.

Την 1/3/2007 ο Αιτητής ενημερώθηκε γραπτώς για την πρόθεση των εργοδοτών του να τον απολύσουν, ακολούθησαν δύο συναντήσεις με τις συντεχνίες και τους δικηγόρους του (οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι ο πελάτης τους είχε στερηθεί του δικαιώματος ακρόασης) και στις 19/4/2007 του επιδόθηκε επιστολή με την τελική απόφαση για τερματισμό της απασχόλησής του.

Η απόφαση:

Το ΔΕΔ, αφού πείστηκε πως ο Αιτητής είχε όντως ετοιμάσει ο ίδιος ψευδή έντυπα προσέλευσης/αποχώρησης από την εργασία του αντιγράφοντας/φωτοτυπώντας την υπογραφή του προϊσταμένου του και πως παραβίαζε το ωράριο εργασίας του, στην απόφασή του επισήμανε πως εκ των κυριοτέρων υποχρεώσεων ενός εργοδότη κατά την άσκηση του δικαιώματος της απόλυσης είναι η τήρηση μιας δίκαιης διαδικασίας (fair procedure).

Η σχέση εργασίας, σημειώνει το ΔΕΔ, πρέπει να βασίζεται στην ύπαρξη ενός κλίματος εμπιστοσύνης και πως οποιαδήποτε συμπεριφορά ασυμβίβαστη με το επίπεδο εμπιστοσύνης δίνει το δικαίωμα στον εργοδότη να τερματίσει την εργασιακή σχέση. Η συμπεριφορά του Αιτητή έναντι του εργοδότη του ήταν απαράδεχτη αφού, πέραν της μη τήρησης του ωραρίου εργασίας του, προσπάθησε να τον παραπλανήσει και να τον εξαπατήσει πλαστογραφόντας την υπογραφή του προϊσταμένου του και παρουσιάζοντας ψευδή έντυπα διαπράττοντας μια κολάσιμη πράξη που θα μπορούσε να επιφέρει και ποινικές επιπτώσεις σε βάρος του.

Υπό τις περιστάσεις, καταλήγει το ΔΕΔ, οι εργοδότες ενήργησαν ως λογικοί εργοδότες και νόμιμα τερμάτισαν την απασχόληση του Αιτητή χωρίς προειδοποίηση.