Η ΟΕΒ ενημερώνει τις επιχειρήσεις – Μέλη της ότι ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο “Νόμος που Προνοεί την Καταπολέμηση Καθυστερημένων Πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές” και που προβλέπει μεταξύ άλλων τα πιο κάτω:

• Εξόφληση τιμολογίου το οποίο εκδόθηκε μετά τη ψήφιση του Νόμου (27.7.12), εντός 60 ημερολογιακών ημερών, εκτός και εάν ρητά συμφωνηθεί διαφορετικά και υπό προϋποθέσεις.

• Επιβολή αποζημίωσης για έξοδα είσπραξης, σε περίπτωση που το χρονικό πλαίσιο των 60 ημερών δεν τηρηθεί.

• Επιβολή επιτοκίου αναφοράς, το οποίο ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το οποίο δημοσιεύεται στις ιστοσελίδεςτης Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου.

Σημειώνεται πως τα πιο πάνω αφορούν και συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και Δημοσίων Αρχών. Για τυχόν περισσότερες πληροφορίες για την εν λόγω νομοθεσία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας& Τουρισμού, κ. Μαρία Θεοδώρου (τηλ.: 22867176).