Ψηφίστηκε πρόσφατα ο περί της ‘Αναγνώρισης της Συνδικαλιστικής Οργάνωσης και του Δικαιώματος Παροχής Συνδικαλιστικών Διευκολύνσεων για σκοπούς αναγνώρισης Νόμος’ με τον οποίο, εάν τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις, καθίσταται υποχρεωτική η αναγνώριση των συντεχνιών από τον εργοδότη, για σκοπούς έναρξης διαπραγματεύσεων. Εάν ικανοποιηθούν κάποια κριτήρια, τότε ο Έφορος Συντεχνιών μπορεί να εκδώσει διάταγμα αναγνώρισης της συντεχνίας, βάση του οποίου ο εργοδότης είναι υπόχρεος να παρακαθήσει σε διάλογο με τις συντεχνίες, ακολουθώντας τις πρόνοιες του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων.

Για να αποδεχθεί ο Έφορος Συντεχνιών την αίτηση της συντεχνίας, πρέπει να ικανοποιούνται τα εξής κριτήρια:

1) Η επιχείρηση να απασχολεί τουλάχιστο 30 εργοδοτούμενους (μέσος όρος των τελευταίων 6 μηνών),
2) Να μην εκκρεμεί διαδικασία μεσολάβησης στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων,
3) Τουλάχιστο 25% των εργαζόμενων στην επιχείρηση να είναι ήδη μέλη της συντεχνίας,
4) Να καθορίζεται επακριβώς στην αίτηση η διαπραγματευτική μονάδα (επιχείρηση) που την αφορά.

Εάν αιτούνται πέραν του ενός συντεχνιών, οι αιτήσεις τους μπορούν να συνενωθούν και να θεωρούνται ως μία αίτηση. Σημειώνουμε πως με τον Νόμο καθίσταται υποχρεωτική η διαπραγμάτευση για συλλογική σύμβαση και όχι η υπογραφή της.

Όταν πέραν του 50% των εργοδοτουμένων είναι μέλη της αιτούσας συντεχνίας, ο Έφορος μπορεί να εκδώσει Διάταγμα Αναγνώρισης, οπόταν και ο εργοδότης οφείλει να παρακαθήσει σε διαπραγματεύσεις με τη συντεχνίες. Εάν όμως τα μέλη της συντεχνίας είναι λιγότερα του 50% του συνόλου των εργαζομένων στην επιχείρηση (και περισσότεροι του 25%), τότε ο Έφορος  μπορεί να διεξαγάγει μυστική ψηφοφορία ώστε οι εργαζόμενοι να αποφασίσουν κατά πόσο επιθυμούν να εκπροσωπηθούν από την αιτούσα συντεχνία. Στην περίπτωση διεξαγωγής τέτοιας ψηφοφορίας, εάν πέραν του 50% όσων έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία (και νοουμένου ότι αποτελούν το 40% όσων εργοδοτουμένων έχουν δικαίωμα ψήφου) ψηφίσει υπέρ, τότε εκδίδεται Διάταγμα Αναγνώρισης.

Επίσης, στο Νόμο καθορίζεται ο τρόπος διεξαγωγής της μυστικής ψηφοφορίας αλλά και η διαδικασία ένστασης από την πλευρά του εργοδότη, εάν κρίνει πως δεν πληρούνται τα κριτήρια που θέτει ο νόμος για αποδοχή της αίτησης της συντεχνίας.

O κάθε εμπλεκόμενος οφείλει να υποβοηθά το έργο του Εφόρου έτσι ώστε ο τελευταίος να είναι σε θέση να αντεπεξέρχεται στις υποχρεώσεις που έχει με βάση το Νόμο. Ο Νόμος επίσης προβλέπει χρηματικές ποινές μέχρι €5000, ποινή φυλάκισης μέχρι 3 μήνες, ή και τα δυο και αρμόδιο δικαστήριο είναι το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών.