Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (OEB) στην προσπάθειά της για ενημέρωση των επιχειρήσεων και Οργανισμών μελών της, όσον αφορά τις νομοθετικές ρυθμίσεις που τους επηρεάζουν, σας υπενθυμίζει ότι οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι απαιτούν όπως ο Εργοδότης:

  • Ορίζει τους εργοδοτουμένους του που θα είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των μέτρων που αφορούν τις πρώτες βοήθειες, την πυρασφάλεια και την εκκένωση των χώρων από τους εργοδοτούμενους του ή άλλα πρόσωπα που βρίσκονται στα υποστατικά του
  • Παρέχει την κατάλληλη κατάρτιση στους υπεύθυνους εργοδοτουμένους, οι οποίοι πρέπει να είναι επαρκείς σε αριθμό και να τίθεται στη διάθεσή τους ο κατάλληλος εξοπλισμός, ανάλογα με το μέγεθος ή/και τους ειδικούς κινδύνους της επιχείρησης ή/και της εγκατάστασης
  • Εξασφαλίζει ότι όλοι οι εργοδοτούμενοι του είναι ικανοί ώστε σε περίπτωση κινδύνου σοβαρού και άμεσου για την ασφάλεια τους να επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο προϊστάμενο τους, να λαμβάνουν οι ίδιοι τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με τις γνώσεις τους και τα διαθέσιμα τεχνικά μέσα ώστε να αποφευχθούν οι συνέπειες του κινδύνου αυτού.

Λόγω της σοβαρότητας του θέματος, η ΟΕΒ, διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ με σκοπό την υποβοήθηση των επιχειρήσεων στη συμμόρφωσή τους με τις πιο πάνω υποχρεώσεις.