Επειδή πολλοί επαγγελματίες και το κοινό γενικότερα συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην καταβολή του ετήσιου τέλους των τριακοσίων πενήντα ευρώ (€ 350) λόγω των περιοριστικών μέτρων στα Πιστωτικά Ιδρύματα, τούτο δύναται να καταβάλλεται μέχρι την 31ην Μαϊου 2013 αντί μέχρι την 26ην Απριλίου 2013.