Ενόψει των εξελίξεων των τελευταίων ημερών και ειδικότερα στη μη λειτουργία των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, το ετήσιο τέλος των τριακοσίων πενήντα ευρώ (€ 350) μπορεί να καταβληθεί μέχρι την 26ην Απριλίου 2013 αντί μέχρι την 29ην Μαρτίου 2013.