Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) συνήλθαν πρόσφατα σε συνεδρίες με αντικείμενο τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος και τη λήψη σχετικών αποφάσεων.

Τα συλλογικά όργανα της ΟΕΒ, έχοντας μελετήσει σε βάθος την τρέχουσα κατάσταση της οικονομίας και λαμβάνοντας υπόψη τις διαγραφόμενες προοπτικές της, συνυπολογίζοντας τους σοβαρούς κινδύνους που απειλούν το παρόν και το μέλλον των επιχειρήσεων και των εργαζομένων και με γνώμονα το κοινό καλό, ομόφωνα αποφάσισαν τα ακόλουθα:

Το μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως τομέα ή υποτομέα της οικονομίας), είτε έχουν σε ισχύ συλλογική σύμβαση εργασίας είτε όχι, κατά το 2013 δεν πρέπει να αυξηθεί με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιανδήποτε αιτία περιλαμβανομένης της ΑΤΑ, τυχόν προσαυξήσεων ή αυξήσεων μισθών και ωφελημάτων σε σύγκριση με το αντίστοιχο του Δεκεμβρίου 2012.

Περαιτέρω, επιχειρήσεις ή Εργοδοτικοί Σύνδεσμοι που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα οικονομικά προβλήματα, να καλέσουν τις αντίστοιχες συντεχνίες ή και το προσωπικό τους, για να αποφασίσουν συγκεκριμένα μέτρα με στόχο την προστασία της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και των θέσεων εργασίας.

Πιστεύουμε ότι υπό τις περιστάσεις, η πιο πάνω απόφαση υπηρετεί κατά τρόπο ισορροπημένο και δίκαιο τον στόχο της ηπιότερης και αποτελεσματικότερης δυνατής προσαρμογής στα εξαιρετικά δύσκολα δεδομένα, μέσα στα οποία οι επιχειρήσεις της Κύπρου καλούνται να λειτουργήσουν.

Ακόμα, η πιο πάνω απόφαση είναι πλήρως εναρμονισμένη με τα μέτρα τα οποία η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων έχει ήδη συμφωνήσει με τους εργαζόμενους ή τους εκπροσώπους τους, προκειμένου να αντεπεξέλθουν της πρωτόγνωρης κρίσης.

Η ΟΕΒ και ειδικότερα το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικής Πολιτικής, είναι στη διάθεση σας για οποιανδήποτε βοήθεια ή αρωγή.