Σε ανακοίνωσή του στην ιστοσελίδα του, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας εξήγγειλε εκστρατεία επιθεωρήσεων για το θερμικό φόρτο σε υποστατικά και εργοτάξια για τους μήνες Ιούνιο και Αύγουστο, την οποία και δημοσιεύουμε:
Τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (TEE) θα διεξαγάγει εκστρατεία επιθεωρήσεων σε εργοτάξια και υποστατικά διαφόρων οικονομικών δραστηριοτήτων όπου ενδέχεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες να είναι ιδιαίτερα αυξημένος ο θερμικός φόρτος των εργαζομένων. Η εκστρατεία για τον θερμικό φόρτο στα εργοτάξια θα διεξαχθεί βασικά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο, ενώ για τα άλλα υποστατικά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Οι επιθεωρήσεις θα επικεντρωθούν κυρίως στον έλεγχο συμμόρφωσης με τις βασικές πρόνοιες της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας σε σχέση με την εφαρμογή προληπτικών και προστατευτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων που αφορούν την θερμική καταπόνηση των εργαζομένων. Νοείται βέβαια ότι, θα ελέγχεται παράλληλα και η συμμόρφωση με τις διατάξεις της εν λόγω Νομοθεσίας για την αντιμετώπιση άλλων κινδύνων που πιθανώς να εντοπιστούν κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων.

Σημειώνεται ότι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει εκδώσει ενημερωτικό υλικό το οποίο διατίθεται σε έντυπη μορφή από τα Κεντρικά Γραφεία και τα Επαρχιακά Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Μεταξύ των οδηγών του Τμήματος περιλαμβάνεται ο Πρακτικός Οδηγός για Σύστημα Διαχείρισηςτης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία για Μικρές Επιχειρήσεις.

Για πρόσθετες διευκρινίσεις ή πληροφορίες, μπορείτε να αποτείνεστε στους αρμόδιους λειτουργούς στα τηλέφωνα: 22405619 και 22405614.