Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σας πληροφορεί ότι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) έχει προγραμματίσει κατά την περίοδο Μαΐου – Ιουλίου 2012, να διεξάγει εκστρατεία επιθεώρησης των εργοταξίων με στόχο την προστασία από τους κινδύνους που σχετίζονται με τις χωματουργικές εργασίες και την έλλειψη περιφράξεων, με ιδιαίτερη βαρύτητα στα οδικά έργα. Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας αυτής θα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία τόσο των εργαζομένων εντός των εργοταξίων όσο και άλλων προσώπων που ζουν, εργάζονται, βρίσκονται ή διακινούνται στους χώρους γύρω από τα εργοτάξια.

Η εκστρατεία γίνεται με αφορμή τον σημαντικό αριθμό σοβαρών ατυχημάτων και επικίνδυνων συμβάντων που συνέβηκαν τα τελευταία χρόνια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης χωματουργικών εργασιών. Σε αρκετές περιπτώσεις και ειδικά κατά την εκτέλεση εργασιών κατασκευής αποχετευτικών συστημάτων κινδύνευσαν, τραυματίστηκαν ή έχασαν τη ζωή τους τόσο πρόσωπα στην εργασία όσο και τρίτα πρόσωπα από καταρρεύσεις πρανών εκσκαφών και πτώση σε εκσκαφές κλπ.

Οι επιθεωρήσεις που θα διεξαχθούν στα πλαίσια της εκστρατείας θα επικεντρωθούν στον έλεγχο συμμόρφωσης με τις διατάξεις της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας σε σχέση με την εφαρμογή προληπτικών και προστατευτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια των χωματουργικών εργασιών. Επιπλέον, θα γίνεται έλεγχος της καταλληλότητας και επάρκειας της περίφραξης των εργοταξίων, ώστε να αποτρέπεται η είσοδος σε αυτά μη εξουσιοδοτημένων προσώπων.

Επιπροσθέτως, θα ελέγχονται τα μέτρα για την προστασία του κοινού και την ασφαλή διακίνηση όπως π.χ. οι διάδρομοι προσπέλασης, τα παραπετάσματα για την προστασία από πτώση υλικών κ.τ.λ. Διευκρινίζεται ότι παράλληλα θα ελέγχεται και η συμμόρφωση με τις διατάξεις της εν λόγω Νομοθεσίας για την αντιμετώπιση άλλων κινδύνων που ενδεχομένως να ενέχονται σε άλλες δραστηριότητες ή εργασίες στα εργοτάξια.
Για σκοπούς πληροφόρησης επισυνάπτεται κατάλογος με επεξηγήσεις των ενδεικτικών σημείων ελέγχου στα οποία θα επικεντρωθεί η εν λόγω εκστρατεία.

Σημειώνεται ότι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει εκδώσει ενημερωτικό υλικό σχετικά με την ασφάλεια και υγεία στα εργοτάξια, το οποίο διατίθεται σε έντυπη μορφή από τα Κεντρικά Γραφεία και τα Επαρχιακά Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.mlsi.gov.cy/dli. Ειδικότερα για τις χωματουργικές εργασίες έχει εκδοθεί το έντυπο με τίτλο «Ασφαλές Σύστημα Προγραμματισμού Διεξαγωγής Εργασιών (ΑΣΠΙΔΕΣ)».

Για πρόσθετες διευκρινίσεις ή πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Λειτουργό Επιθεώρησης Εργασίας κα. Όλγα Νικολαΐδου στα τηλ. 22405614 / 22405676.