Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σας ενημερώνει ότι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ), αρμόδια αρχή της Κύπρου για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, έχει προγραμματίσει την διεξαγωγή επιθεωρήσεων στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς των Ξενοδοχείων, Εστιατορίων και Διανομής Έτοιμου Φαγητού για την περίοδο Μάιος – Ιούνιος 2012.

Οι επιθεωρήσεις που θα διεξαχθούν στα πλαίσια της εκστρατείας θα επικεντρωθούν κυρίως στον έλεγχο συμμόρφωσης με τις βασικές πρόνοιες της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας σε σχέση με την εφαρμογή προληπτικών και προστατευτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια των εργασιών σε υποστατικά που εμπίπτουν στις πιο πάνω οικονομικές δραστηριότητες (βλ. Πίνακα και επεξηγηματικό σημείωμα σχετικά με τα σημεία που θα επιθεωρούνται παραπλεύρως). Νοείται βέβαια ότι, θα ελέγχεται παράλληλα και η συμμόρφωση με τις διατάξεις της εν λόγω Νομοθεσίας για την αντιμετώπιση άλλων κινδύνων που πιθανώς να εντοπιστούν κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης.

Σημειώνεται ότι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει εκδώσει ενημερωτικό υλικό το οποίο διατίθεται σε έντυπη μορφή από τα Κεντρικά Γραφεία και τα Επαρχιακά Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ στη διεύθυνση www.mlsi.gov.cy/dli

Μεταξύ των οδηγών του ΤΕΕ περιλαμβάνεται ο Πρακτικός Οδηγός για Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία για Μικρές Επιχειρήσεις. Στον Οδηγό περιλαμβάνεται σχετικός Πίνακας Ελέγχου για τα Ξενοδοχεία – Εστιατόρια καθώς και αρκετοί πίνακες για τους ειδικούς κινδύνους για τα υποστατικά και τις δραστηριότητες που εκτελούνται σε αυτά και για άλλα οριζόντια θέματα.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και τυχόν διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Λειτουργό Επιθεώρησης Εργασίας κα. Μαρίνα Κουγιάλη στο τηλ. 22-405612.