Σε συνέχεια της επιστολής μας με ημερομηνία 14 Ιουνίου 2012, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στην εφαρμογή του διεθνούς προτύπου για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα ( ISPM 15) στα ξύλινα μέσα συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά/στήριξη εμπορευμάτων που εξάγονται από την Κυπριακή Δημοκρατία προς Τρίτες Χώρες.

Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAΟ), με τη δημοσίευση του διεθνούς προτύπου φυτοϋγειονομικών μέτρων ISPM 15, καθόρισε γενικές κατευθυντήριες γραμμές που διέπουν τις φυτοϋγειονομικές προδιαγραφές υλικών για ξύλινες συσκευασίες στο διεθνές εμπόριο. Το πρότυπο αυτό αφορά τη θερμική ή χημική μεταχείριση /επεξεργασία υλικών ξύλινων συσκευασιών όπως κιβώτια συσκευασίας, καφάσια, βαρέλια, παλέτες, παλετοκιβώτια, στεφάνια παλέτων, σφήνες κ.α. με σκοπό την μείωση του κινδύνου εισαγωγής ή /και εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών καραντίνας που σχετίζονται άμεσα με υλικά για ξύλινες συσκευασίες από ακατέργαστο ξύλο κωνοφόρων και μη, τα οποία χρησιμοποιούνται στο διεθνές εμπόριο. Για τη διευκόλυνση του εμπορίου, έχει καθιερωθεί ειδική σήμανση η οποία υποδηλώνει ότι το ξύλινο μέσο συσκευασίας έχει υποβληθεί στη σχετική μεταχείριση/επεξεργασία.

Λόγω του ότι έχουν εντοπισθεί εμπορεύματα σε Τρίτες χώρες, κυπριακής προέλευσης όπου δεν έχει ακολουθηθεί η συγκεκριμένη μεταχείριση των ξύλινων μέσων συσκευασίας που μετέφεραν τα εμπορεύματα αυτά, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε άμεσα τα μέλη σας ώστε να επιβεβαιώνουν όπως τα ξύλινα μέσα συσκευασίας, που χρησιμοποιούν για τη μεταφορά των εμπορευμάτων τους, φέρουν τη σχετική σήμανση. 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

Δρ. Άννα Κουππαρή