Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας.

Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας εντοπίζουν και επιβραβεύουν τους πιο επιτυχημένους φορείς προώθησης των επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη, προβάλλουν τις βέλτιστες πολιτικές και πρακτικές επιχειρηματικότητας, ενημερώνουν το κοινό σχετικά με την προστιθέμενη αξία της επιχειρηματικότητας και λειτουργούν ως πηγή ενθάρρυνσης και έμπνευσης για επίδοξους επιχειρηματίες.

Οι κατηγορίες των βραβείων είναι:
Προώθηση της Επιχειρηματικότητας: επιβραβεύονται δράσεις και πρωτοβουλίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, οι οποίες προωθούν την επιχειρηματική αντίληψη, ιδιαίτερα σε νέους ανθρώπους και γυναίκες.
Επένδυση στις Δεξιότητες: επιβραβεύονται πρωτοβουλίες σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο που στοχεύουν στη βελτίωση των επιχειρηματικών, επαγγελματικών, τεχνικών και διαχειριστικών δεξιοτήτων.
Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος: επιβραβεύονται καινοτόμες πολιτικές σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο που προάγουν το ξεκίνημα και την ανάπτυξη επιχειρήσεων, απλοποιούν τη νομοθεσία και τις διοικητικές διαδικασίες για επιχειρήσεις και εφαρμόζουν την αρχή «Προτεραιότητα στις Μικρές Επιχειρήσεις» (Think Small First) προς όφελος των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
Υποστήριξη στη Διεθνοποίηση της Επιχείρησης: επιβραβεύονται οι πολιτικές που ενθαρρύνουν επιχειρήσεις και ειδικά μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να επωφεληθούν περισσότερο από τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι αγορές τόσο εντός όσο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Υπεύθυνη και Συνολική Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύονται περιφερειακές ή τοπικές δράσεις που προάγουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη και τις βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές.

Εκτός από τα πιο πάνω πέντε  βραβεία – ένα για κάθε κατηγορία – θα απονεμηθεί  και ένα μεγάλο βραβείο το «Grand Jury Prize» σε εκείνη την υποψηφιότητα που θα θεωρηθεί η πιο δημιουργική και ευρηματική πρωτοβουλία προώθησης της επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη, δηλαδή σύνολο έξι βραβεία.

Επομένως, είτε είστε εθνική, περιφερειακή ή τοπική αρχή είτε σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, από οποιαδήποτε χώρα της Ε.Ε.,  εάν έχετε δημιουργήσει ένα επιτυχημένο έργο που έδωσε ώθηση στην οικονομία της περιοχής σας, σας καλούμε να δηλώσετε συμμετοχή. Υπάρχουν δύο στάδια επιλογής: το πρώτο στάδιο είναι σε εθνικό επίπεδο και θα προκριθούν δύο αιτητές από κάθε χώρα  και το δεύτερο στάδιο είναι η κριτική επιτροπή στις Βρυξέλλες που αποτελείται από εξέχουσες προσωπικότητες και  θα επιλέξει τους τελικούς νικητές, οι οποίοι θα ανακοινωθούν στο Συνέδριο των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στις 15 Νοεμβρίου 2012 στην Κύπρο σαν προεδρεύουσα χώρα.

Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού έχει ορισθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Συντονιστικό Όργανο για τη διεκπεραίωση του μέρους του διαγωνισμού σε εθνικό επίπεδο και την επιλογή των υποψηφιοτήτων. Οι δύο αιτήσεις που θα προκριθούν  θα σταλούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για συμμετοχή στην τελική φάση του διαγωνισμού.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού το αργότερο μέχρι τις 16 Ιουνίου 2012   σύμφωνα με το σχετικό έντυπο αίτησης. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα βραβεία επισκεφθείτε τους πιο κάτω διαδικτυακούς χώρους: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-promotion-awards/index_el.htm

http://www.mcit.gov.cy (Ιστοσελίδα του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)

Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπο συμμετοχής μπορείτε να απευθύνεστε στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στον υπεύθυνο επικοινωνίας για την Κύπρο: Γ. Χατζηαυξέντη, Εθνικό Σημείο Επαφής, Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τηλ.: 22 867334, ghadjiafxentis@mcit.gov.cy