Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κον Νίκο Αναστασιάδη.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, κατά τη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης ο Πρόεδρος και μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Έρευνα, Καινοτομία και Τεχνολογική Ανάπτυξη και συζητήθηκαν διάφορες εισηγήσεις της ΟΕΒ για προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της επιχειρηματικότητας στην Κύπρο. Κυριότερες από αυτές είναι οι ακόλουθες:

– Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Καινοτομίας το οποίο θα έχει την ευθύνη για Έρευνα, Καινοτομία και Τεχνολογική Ανάπτυξη (ΕΚΤΑ) λαμβάνοντας πάντα υπόψη την προώθηση της επιχειρηματικότητας.
– Δυνατότητα οικονομικής στήριξης ερευνητικών και καινοτομικών δραστηριοτήτων των μεγάλων επιχειρήσεων που σήμερα αποκλείονται από οποιαδήποτε χορηγία.
– Για την παραγωγή νέων προϊόντων που δεν παράγονται σήμερα στην Κύπρο ή τη δημιουργία νέων καινοτόμων βιομηχανικών μονάδων, να δίδεται πλήρης φορολογική απαλλαγή στα κέρδη από την εξαγωγή αυτών των προϊόντων για περίοδο 5 χρόνων.
– Διαμόρφωση σχεδίου συνεισφοράς του κράτους είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω ειδικού ταμείου που θα επιχορηγεί την έρευνα στη βιομηχανία, γεωργία, κλπ.
– Οικονομική στήριξη για εξοπλισμό εργαστηρίων ελέγχου, δοκιμών και έρευνας τα οποία αποτελούν βασική ερευνητική υποδομή.
– Σημαντική κάλυψη του κόστους εγγραφής πατέντας και ταυτόχρονα εφαρμογή μηχανισμού προβολής των πατέντων που αναπτύσσονται στην Κύπρο με στόχο την προσέλκυση επενδυτών ή αγοραστών.
– Προώθηση της υλοποίησης του Τεχνολογικού Πάρκου με τη συνεργασία επενδυτών από τον ιδιωτικό τομέα (Κύπριους ή/ και ξένους).
– Τα προγράμματα που ήδη ετοιμάζει η Κυβέρνηση για την κατανομή των διαρθρωτικών κονδυλίων, θα πρέπει να προβλέπουν ένα ουσιαστικό ποσό για δραστηριότητες ΕΚΤΑ.

Η Κύπρος σήμερα έχει τεράστιες δυνατότητες να αναπτύξει νέα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες με ελάχιστη κρατική υποστήριξη προς τον ιδιωτικό τομέα. Οι δραστηριότητες έρευνας (εφαρμοσμένης), καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης αποτελούν το όχημα για γρήγορη ανάκαμψη και ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας ενώ θα βάλουν τις κυπριακές επιχειρήσεις δυναμικά στο διεθνή ανταγωνισμό και θα καταστήσουν τη χώρα μας πιο ελκυστική προς τους ξένους επενδυτές.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, συμφώνησε με τις εισηγήσεις της ΟΕΒ οι οποίες όπως ανέφερε ταυτίζονται με τις προκαταρκτικές εισηγήσεις της ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής που διόρισε πρόσφατα.

Στη συζήτηση που ακολούθησε διαπιστώθηκε σύμπτωση απόψεων ως προς την ανάγκη σύντομης και σωστής υλοποίησης των διαφόρων μέτρων και πολιτικών και μεγιστοποίησης του οφέλους για τον τόπο.