Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) έχει ξεκινήσει το σχεδιασμό της ΔΕΣΜΗΣ προγραμμάτων του για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία για την περίοδο 2015-2020. Ο σχεδιασμός βασίζεται στη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο η οποία αναδεικνύει τις προτεραιότητες και τομείς στους οποίους η Κύπρος παρουσιάζει ή μπορεί να αναπτύξει συγκριτικά πλεονεκτήματα.

H διαδικασία σχεδιασμού της ΔΕΣΜΗΣ 2015-2020 περιλαμβάνει και τον καθορισμό των κανόνων και διαδικασιών συμμετοχής, διαχείρισης και ελέγχου. Στο πλαίσιο αυτό, το ΙΠΕ επιθυμεί να συλλέξει ιδέες και εισηγήσεις τόσο από μεμονωμένα άτομα όσο και από Φορείς οι οποίες θα αξιοποιηθούν στη διαδικασία και θα χρησιμοποιηθούν στη διαμόρφωση των κανόνων και των διαδικασιών των προγραμμάτων του.

Σημειώνεται ότι παράλληλα, το Ίδρυμα μελετά το νέο Κανονισμό (ΕΕ) Αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (Common Provisions Regulation – CPR), ο οποίος θα αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία  του εθνικού πλαισίου διαχείρισης και ελέγχου που θα υιοθετήσει η Κυπριακή Δημοκρατία για τα προγράμματα που θα συγχρηματοδοτηθούν από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) για την περίοδο 2014-2020. Το πλαίσιο αυτό θα κληθεί να εφαρμόσει και το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας για τα προγράμματά του την συγκεκριμένη περίοδο. Σημειώνεται ότι ο Κανονισμός CPR επιτρέπει καταρχήν την εισαγωγή απλοποιήσεων σε σύγκριση με το αντίστοιχο πλαίσιο της περιόδου 2007-2013.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται ιδιαίτερα σε Φορείς και πρόσωπα που έχουν συμμετάσχει σε έργα του ΙΠΕ και έχουν διαμορφώσει άποψη για την ανάγκη νέων ή τροποποιημένων κανόνων και διαδικασιών που μπορεί να αφορούν ενδεικτικά στα ακόλουθα θέματα:

– Κανόνες-δικαιώματα συμμετοχής
– Υποβολή προτάσεων
– Αξιολόγηση προτάσεων
– Διαπραγμάτευση έργων
– Κατάρτιση και διαχείριση προϋπολογισμού
– Ετοιμασία εκθέσεων
– Αξιολόγηση έργων
– Καταβολή χρηματοδότησης
– Διαχείριση ενστάσεων
– Διάχυση αποτελεσμάτων
– Διαχείριση και αξιοποίηση διανοητικής ιδιοκτησίας

Σημειώνεται ότι, το ΙΠΕ θα διενεργήσει σε επόμενο στάδιο δημόσια διαβούλευση με την ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα της Κύπρου για το περιεχόμενο των επιμέρους προγραμμάτων της ΔΕΣΜΗΣ συμπεριλαμβανομένων των κανόνων τους.

Οι υφιστάμενοι κανόνες και διαδικασίες που ισχύουν για τα πιο πάνω θέματα στο πλαίσιο της ΔΕΣΜΗΣ Προγραμμάτων 2009-2010 βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.research.org.cy).

Oι ιδέες και εισηγήσεις μπορούν να σταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση consultation@research.org.cy έως τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2014. Παρακαλούνται οι αποστολείς να αναφέρουν αν εκπροσωπούν κάποιον Φορέα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Λειτουργό Α’ κα Κάτια Νικολαΐδου στην διεύθυνση knicolaidou@research.org.cy.