Η ΟΕΒ και το ΚΕΒΕ με αφορμή την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε μεταρρύθμιση του συστήματος φορολόγησης της ακίνητης ιδιοκτησίας -σε πρώτο στάδιο με την αύξηση της φορολογίας με βάση νομοσχέδιο που θα τεθεί σύντομα προς ψήφιση στην Βουλή- επαναδιατυπώνουν τη θέση ότι κάθε διαφοροποίηση θα πρέπει να γίνει σε ορθολογιστική βάση έτσι ώστε η φορολογία να καταστεί δίκαιη και να διασφαλίζει την επιτυχία της εφαρμογής της και κατ΄ επέκταση τη ζητούμενη εισροή εσόδων στα ταμεία του κράτους.

Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας, ΟΕΒ και ΚΕΒΕ προτείνουν όπως:

  • Φορολογηθούν όλοι ανεξαιρέτως, ο καθένας με βάση την αξία του ακινήτου του, για τα οφέλη που έχουν από τα έργα ή τις υπηρεσίες που το κράτος προσφέρει.
  • Ο φόρος να είναι πληρωτέος ανά τίτλο ιδιοκτησίας και όχι αθροιστικά ανά ιδιοκτήτη.
  • Ο φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας για το 2013 θα πρέπει να ισχύει και να υπολογιστεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που εφαρμόστηκε το 2012. Αυτό θα αποφέρει έσοδα 28 εκατ. ευρώ. Επιπρόσθετα, με έκτακτη εισφορά για το 2013 από όλους ανεξαιρέτως τους ιδιοκτήτες ακινήτων αναλογικά, θα αποφέρει 69 εκ. ευρώ, όπως προβλέπει και το Μνημόνιο. Αυτό θα γίνει με τη φορολόγηση της ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία με βάση επίσημα στοιχεία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ανέρχεται στα 15 δις ευρώ (σε τιμές 1/1/1980) με συντελεστή 4.6 τοις χιλίοις.
  • Καμία πράξη στο κτηματολόγιο να μην πραγματοποιείται πριν καταβληθεί ο φόρος αυτός.
  •  Μετά το 2013, όταν θα έχουν πλέον επικαιροποιηθεί οι αξίες των ακινήτων θα πρέπει να ακολουθηθεί μια πολύ πιο λογική φορολογική κλίμακα ώστε να μην αποτελεί ο φόρος αυτός αντικίνητρο στη επιχειρηματική δραστηριότητα και γενικά για τους ιδιοκτήτες περιλαμβάνοντας όλους τους φόρους ακινήτων. Να καθιερωθεί μια και μοναδική ενιαία φορολογία. Παράλληλα θα πρέπει να εισαχθεί και ο θεσμός της αυτοφορολόγησης όπου ο κάθε ιδιοκτήτης θα δηλώνει την ακίνητη ιδιοκτησία που κατέχει.

Το υφιστάμενο σύστημα φορολόγησης της ακίνητης ιδιοκτησίας περιλαμβάνει σωρεία φορολογιών και τελών (π.χ. ΦΠΑ, Φόρο Ακίνητης Ιδιοκτησίας, Μεταβιβαστικά Τέλη, Τέλη Χαρτοσήμανσης, Φόρο Κεφαλαιουχικών Κερδών, Αποχετευτικά Τέλη, κ.ά.) με αποτέλεσμα να υπάρχει τεράστιο διοικητικό κόστος για το κράτος και ταλαιπωρία για τον απλό πολίτη ο οποίος αποτείνεται σε διαφορετικές Υπηρεσίες και σε διαφορετικό χρονικό πλαίσιο για την αποπληρωμή τους. Με την ενιαία φορολογία, ο πολίτης θα πληρώνει μια φορά και το ποσό που θα εισπράττεται θα κατανέμεται ηλεκτρονικά στις διάφορες υπηρεσίες.