Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) απευθύνει έκκληση στις επιχειρήσεις-Μέλη της, να προβούν στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τους, σε ενημέρωση του ανθρώπινου δυναμικού τους και να προωθήσουν το Σχέδιο σε συνεργάτες, πελάτες, μέλη των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιούνται κλπ, με απώτερο σκοπό την αξιοποίηση του Σχεδίου και την ενίσχυση της ένταξης του γυναικείου δυναμικού στην αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο των μέτρων που προωθούνται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση, οικονομικά αδρανών και ανέργων γυναικών που έχουν την ευθύνη φροντίδας των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας τους, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ), ως αρμόδιος φορέας διαχείρισης, απευθύνουν την Τρίτη Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο εν λόγω Σχέδιο.

Κυριότερες Πρόνοιες του Σχεδίου

  • Αντικείμενο

Οι οικονομικά αδρανείς ή άνεργες γυναίκες, αφού ενταχθούν στην αγορά εργασίας, θα επιδοτούνται για το κόστος φροντίδας των εξαρτώμενων μελών της οικογένειες τους με βάση το μηνιαίο ακαθάριστο εισόδημα τους από εργασία με καθορισμένα ανώτατα ποσά. Τα επιθυμητά αποτελέσματα του Σχεδίου είναι τα εξής:

(α) Ένταξη γυναικών, που επιβαρύνονται με την φροντίδα εξαρτώμενων μελών της οικογένειας τους, στην αγορά εργασίας
(β) Αναχαίτιση της ανεργίας
(γ) Απόκτηση εισοδήματος
(δ) Μείωση του κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού

  • Χρηματοδότηση / Όροι Παροχής του Επιδόματος Φροντίδας

(α) Το ύψος του επιδόματος για κάθε εξαρτώμενο θα υπολογίζεται ως ακολούθως:

Ακαθάριστο μηνιαίο εισόδημα από εργασία

Ποσοστό επιδότησης κόστους φροντίδας

Ανώτατα ποσά (€)

 

Παιδιά

Ηλικιωμένοι/ Άτομα με Αναπηρία

    0-950

100%

260

200

    951-1,450

75%

200

150

   1,451-2,100

50%

130

100

   2,101 και άνω

Μη δικαιούχοι

 

(β) Το επίδομα φροντίδας θα παρέχεται για ανώτατη περίοδο 18 μηνών δεδομένου ότι η γυναίκα εργάζεται, το ακαθάριστο μηνιαίο εισόδημα της από εργασία δεν ξεπερνά τα €2,100 και το εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας φροντίζεται από εγκεκριμένο με βάση τη σχετική νομοθεσία πρόγραμμα φροντίδας.

(γ) Γυναίκα της οποίας το επίδομα φροντίδας διακόπηκε πριν την περίοδο των 18 μηνών, λόγω τερματισμού της απασχόλησης της, δικαιούται να υποβάλει ξανά αίτηση για επίδομα φροντίδας όταν θα επανενταχθεί στην αγορά εργασίας.

Νοείται ότι η συνολική περίοδος καταβολής του επιδόματος φροντίδας δεν θα ξεπερνά τους 18 μήνες και ότι το ποσοστό επιδότησης της φροντίδας θα αναπροσαρμόζεται αναλόγως του νέου ακαθάριστου μηνιαίου εισοδήματος, σύμφωνα με τον πίνακα εισοδηματικών κριτηρίων που φαίνεται ανωτέρω.

(δ) Γυναίκα που έχει πέραν του ενός εξαρτώμενου ατόμου δικαιούται επίδομα φροντίδας για κάθε εξαρτώμενο άτομο ξεχωριστά.
(ε) Η ημερομηνία έναρξης καταβολής του επιδόματος και της περιόδου των 18 μηνών για δικαίωμα επιδόματος αρχίζει από την ημερομηνία που η επωφελούμενη βρίσκεται σε εργασία, ανεξάρτητα αν το εξαρτώμενο της εξυπηρετείται από πριν σε κάποιο πρόγραμμα φροντίδας.
(στ) Το επίδομα παρέχεται ανά τρίμηνο, εκ των υστέρων και αφού καταβληθούν όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

  • Δικαιούχοι – Όροι Συμμετοχής

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι γυναίκες που πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια:

(α) Υπήρξαν οικονομικά αδρανείς ή άνεργες και έχουν εξεύρει εργασία ή έχουν αυτοεργοδοτηθεί από τις 16/2/2012 και μετά και έχουν την ευθύνη φροντίδας εξαρτώμενου/ων μέλους/ων της οικογένειας τους:

  • παιδιού μέχρι 12 ετών ή/και 
  • ηλικιωμένου γονιού (65 χρόνων και άνω) ή/και
  • παιδιού ή γονιού με αναπηρίες ανεξαρτήτως ηλικίας.

(β) Το ακαθάριστο μηνιαίο εισόδημα τους από εργασία δεν ξεπερνά τις €2,100.
(γ) Είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες οποιουδήποτε άλλου Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή πολίτες τρίτης χώρας οι οποίες διαμένουν νόμιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία και έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας, στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές.

(δ) Έχουν μόνιμη διαμονή στην Κυπριακή Δημοκρατία για τουλάχιστον 12 συνεχείς μήνες στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές, πριν από την ημερομηνία προκήρυξης του Σχεδίου.

(ε) Δεν τυγχάνουν επιδόματος φροντίδας από άλλα ταμεία οι ίδιες ή τα εξαρτώμενα τους.

  • Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να προμηθεύονται τα έντυπα αίτησης για ένταξη στο Σχέδιο από τα Κεντρικά Γραφεία Ευημερίας, τα Επαρχιακά Γραφεία Ευημερίας, τα κατά τόπους Γραφεία Κοινωνικών Υπηρεσιών και την ιστοσελίδα των ΥΚΕ www.mlsi.gov.cy/sws.

Στα πλαίσια της Τρίτης Πρόσκλησης, αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο «Αίτηση Ένταξης στο Σχέδιο» και να παραδοθούν μέχρι την Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2013, με απευθείας κατάθεση ή ταχυδρομική αποστολή στα κεντρικά Γραφεία Ευημερίας, Λεωφ. Προδρόμου 63, 2063 Στρόβολος, Λευκωσία.

Επισημαίνεται ότι η αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) μηνών από την ημέρα έναρξης της εργασίας της ενδιαφερόμενης.

  • Περισσότερες Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινήσεις σχετικά με το Σχέδιο μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα των ΥΚΕ στην διεύθυνση www.mlsi.gov.cy/sws ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς με τους αρμόδιους Λειτουργούς στο 22-406709, 22-406706 και 22-406713.