Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) πληροφορεί ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή το «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Εργοδότηση Ανέργων». Φορέας Διαχείρισης του Σχεδίου είναι το Τμήμα Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Το Σχέδιο αποσκοπεί στη μείωση της ανεργίας μέσω της παροχής κινήτρων στους Εργοδότες για πρόσληψη άνεργων ατόμων (ανεξαρτήτως ηλικίας, ακαδημαϊκών προσόντων, εργασιακής πείρας κλπ) που είναι εγγεγραμμένα στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο.

Συγκεκριμένα, το Σχέδιο θα επιχορηγεί το 50% του μισθολογικού κόστους για πρόσληψη ανέργων.

Για την «ειδική ομάδα» των ατόμων που είναι άνεργα για περίοδο πέραν των 6 μηνών, το Σχέδιο θα επιχορηγεί το 60% του μισθολογικού κόστους.

Σημειώνεται ότι το άνεργο άτομο που θα ενταχθεί στο Σχέδιο θα πρέπει να απασχοληθεί συνεχώς για τουλάχιστον δέκα (10) μήνες με επιχορήγηση και με υποχρέωση για πρόσθετη απασχόληση δύο (2) μηνών χωρίς επιχορήγηση.

Επιπροσθέτως, ο μέγιστος αριθμός προσλήψεων με βάση το Σχέδιο από κάθε Εργοδότη/επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5).

Ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων είναι από την Δευτέρα 2 Ιουνίου, 2014 μέχρι και την Δευτέρα 30 Ιουνίου, 2014 με απευθείας κατάθεση στα κατά τόπους Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης).

Επισημαίνεται ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων που θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας (με βάση την ημερομηνία καταχώρησης της αίτησης) θα διεκπεραιώνεται εντός δύο μηνών από την παραλαβή τους και ο Φορέας Διαχείρισης θα απαντά άμεσα στους αιτητές.

Εάν εξαντληθεί το ποσό του προϋπολογισμού, το Σχέδιο θα λήξει με ανακοίνωση στον Τύπο και θα τερματιστεί η παραλαβή αιτήσεων, εκτός αν υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός.

Βρείτε εδώ την Πρώτη Πρόσκληση για Υποβολή Αιτήσεων, το «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Εργοδότηση Ανέργων», την Αίτηση Συμμετοχής και τον Οδηγό Εφαρμογής ώστε οι ενδιαφερόμενοι Εργοδότες να έχουν συγκεντρωμένα όλα τα σχετικά έγγραφα του Σχεδίου για μελέτη και κατάλληλη αξιοποίηση.