Οι νεοεισερχόμενοι στην απασχόληση, λόγω της έλλειψης εμπειρίας, σωματικής και ψυχολογικής ωριμότητας αλλά και δεξιοτήτων κατάρτισης σε θέματα ασφάλειας και υγείας συνιστούν ιδιαίτερα ευάλωτη κατηγορία εργαζομένων. Εντούτοις, με κατάλληλη εκπαίδευση, πληροφόρηση και ενημέρωση σε θέματα ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, μπορούν να καλλιεργήσουν νοοτροπία πρόληψης των κινδύνων, ώστε να περιοριστούν ουσιαστικά τα ατυχήματα των νέων στην εργασία.  

Στο πλαίσιο των μέτρων που προωθούνται για την προστασία των νεοεισερχόμενων στην απασχόληση έχει εκπονηθεί το «Σχέδιο Ταχύρρυθμης Κατάρτισης Νεοεισερχόμενων στην Απασχόληση για Θέματα Ασφάλειας και Υγείας».

Κυριότερες Πρόνοιες του Σχεδίου:

Αντικείμενο
Το Σχέδιο Ταχύρρυθμης Κατάρτισης Νεοεισερχομένων στην Απασχόληση σε Θέματα Ασφάλειας και Υγείας προνοεί την παροχή ενίσχυσης, η οποία θα καταβάλλεται ως χορηγία σε Εργοδότες για κάλυψη μέρους των ημερομισθίων των μελών του προσωπικού που συμμετέχει στα προγράμματα. Τα προγράμματα είναι διάρκειας 6 ωρών και αποτελούνται από το «Γενικό» και το «Ειδικό» μέρος. Το «Ειδικό» μέρος θα διαμορφώνεται ανάλογα με τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας για τους οποίους θα διοργανώνεται το κάθε πρόγραμμα (π.χ. κατασκευές, ξενοδοχεία, υπηρεσίες κλπ).

Σκοπός του Σχεδίου
Το Σχέδιο αποσκοπεί στην κατάρτιση των ατόμων που για πρώτη φορά εντάσσονται στην απασχόληση, δηλαδή δεν έχουν περάσει πάνω από 6 μήνες από την ημερομηνία πρόσληψής τους, για την ανάπτυξη συνείδησης ασφάλειας και της ικανότητας σωστής εκτίμησης των κινδύνων στην εργασία για προστασία των ιδίων και άλλων προσώπων στο χώρο εργασίας.

Λειτουργικό Πλαίσιο για Εφαρμογή του Σχεδίου
Το Σχέδιο θα εφαρμοστεί ως Σύμπραξη του Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ), της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), και του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ), ενώ τον ρόλο του συντονιστή θα κατέχει το ΚΕΠΑ.

Δικαιούχοι
Δικαιούχοι για συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα και επιχορήγηση από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) είναι Εργοδότες που δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε τομέα της οικονομίας και συμμετέχουν στα προγράμματα κατάρτισης του παρόντος Σχεδίου με εργοδοτουμένους τους που εισέρχονται για πρώτη φορά στην απασχόληση, δηλαδή δεν έχουν περάσει πάνω από 6 μήνες από την ημερομηνία πρόσληψής τους, και είναι δικαιούχοι χορηγιών από την ΑνΑΔ.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Για τα άτομα που ολοκληρώνουν το πρόγραμμα με επιτυχία βεβαιώνεται η παρακολούθηση του προγράμματος με απονομή σε αυτά Πιστοποιητικού Παρακολούθησης από το φορέα κατάρτισης.

Χρηματοδότηση
Με την επιτυχή παρακολούθηση ενός προγράμματος καταβάλλεται στον Εργοδότη επιχορήγηση ύψους €40 ανά καταρτισθέντα.

Για να γίνει δυνατή η καταβολή της επιχορήγησης από το ΚΕΠΑ προς τους εργοδότες απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ικανοποίηση των όρων του παρόντος εγγράφου και η τήρηση των πιο κάτω:

(α) Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης για τον καταρτιζόμενο για τον οποίο καταβάλλεται  επιχορήγηση, η οποία να είναι κατάλληλα συμπληρωμένη και υπογραμμένη.
(β) Επιτυχής συμπλήρωση του προγράμματος από τον καταρτιζόμενο για τον οποίο καταβάλλεται επιχορήγηση, η οποία τεκμηριώνεται με την έκδοση πιστοποιητικού παρακολούθησης.
(γ) Το πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου καταβάλλεται χορηγία διεξάγεται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες.
(δ) Ο καταρτιζόμενος εισέρχεται στην απασχόληση για πρώτη φορά και δεν έχουν περάσει πάνω από έξι μήνες από την ημερομηνία πρόσληψής/ δραστηριοποίησής του μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου, τηλ. 22806000, Φαξ. 22376872, e-mail: info@kepa.mlsi.gov.cy ή με τον Υπεύθυνο του Σχεδίου κο Ανδρέα Στυλιανού, τηλ. 22806144 ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Σχεδίου www.safety.mlsi.gov.cy