Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει έγγραφο το οποίο καταγράφει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την ανάγκη εγγραφής και αναγνώρισης οικονομικών φορέων (EORI-Economic Operators Registration and Identification), αναφορικά με την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

Το σχετικό έγγραφο, εμπεριέχει κυρίως στοιχεία σχετικά με τις αρμόδιες αρχές κάθε κράτους-μέλους καθώς και σημαντικούς συνδέσμους σχετικά με την απόκτηση από επιχειρήσεις του απαραίτητου αριθμού αναγνώρισης οικονομικών φορέων, σε περίπτωση που δεν διαθέτουν το συγκεκριμένο αριθμό.

Η σημασία αυτού του αριθμού είναι μεγάλη, καθώς αποτελεί βασική προϋπόθεση για τις τελωνειακές διαδικασίες σχετικά με εμπορικές συναλλαγές με χώρες εκτός της Ε.Ε. όπως θα καταστεί το Ηνωμένο Βασίλειο μετά τη έξοδο της από την Ε.Ε.

Η ΟΕΒ προτρέπει τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να ενεργήσουν άμεσα ώστε να αποκτήσουν τον συγκεκριμένο αριθμό το συντομότερο δυνατόν.

Για περισσότερες πληροφορίες για το EORI, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Τελωνείων (κ. Δημήτρη Νικηφόρου και όχι με τον κ. Δημήτρη Μαυρομάτη που αναφερόταν στο έγγραφο, στο τηλέφωνο 22601864 και στο email dnikiforou@customs.mof.gov.cy).

Περισσότερες πληροφορίες για το Brexit υπάρχουν διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ΟΕΒ: www.oeb.org.cy/brexit