Η Κυπριακή Οικονομία μετά από συνεχόμενα πλήγματα την τελευταία δεκαετία καθώς και αυτών που συνοδεύουν την επιδημία του COVID-19,  βρίσκεται σήμερα σοβαρά εξασθενημένη τόσο σε επίπεδο δημόσιων οικονομικών όσο και της πραγματικής οικονομίας. Η επαναφορά στην κανονικότητα και η επανεκκίνηση της οικονομίας θα πρέπει να γίνουν άμεσα στη βάση καλά μελετημένων και στοχευμένων δράσεων λόγω περιορισμένων δυνατοτήτων, ώστε να μεγιστοποιούνται τα οφέλη. Ο εξωτερικός δανεισμός έχει και πάλι εκτοξευθεί για να αντιμετωπισθούν ανάγκες που προκάλεσε η πανδημία και αυτός θα εξοφληθεί μόνο μέσα από την επανεκκίνηση και ανάπτυξη της οικονομίας.

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σε υπόμνημα που υπέβαλε στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, παραθέτει εισηγήσεις που μαζί με τις εισηγήσεις των επί μέρους επαγγελματικών Συνδέσμων, μπορούν να συμβάλουν στον στόχο της επανεκκίνησης και της διαμόρφωσης προοπτικής γρήγορης ανάπτυξης της οικονομίας.

Γενικά

Η δραστική και αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας είναι το πρώτο σημαντικό θέμα που σύσσωμη η πολιτεία πρέπει να διαχειριστεί για ευνόητους λόγους κυρίως για την επαναδραστηριοποίηση των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα του τουριστικού τομέα. Ο κατά προτεραιότητα εμβολιασμός των εργαζομένων πρώτης γραμμής στον τουριστικό τομέα (ξενοδοχεία, αεροδρόμια, εστιατόρια και μεταφορές) θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα προώθησης του τουριστικού μας προϊόντος και άμεσης ανάκαμψης βασικής για τη χώρα μας οικονομικής δραστηριότητας. Η με οποιονδήποτε τρόπο επίσπευση εμβολιασμού του μεγαλύτερου ποσοστού του πληθυσμού, αποτελεί την πρώτιστη προτεραιότητα για την επανεκκίνηση της οικονομίας.

Η γρήγορη και αποτελεσματική επανεκκίνηση της οικονομίας μετά από πέραν του ενός έτους υπολειτουργίας της, απαιτεί

 1. υποβοήθηση και στήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας να επενδύσει και να αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα,
 2. προσιτή χρηματοδότηση τόσο για κεφάλαιο κίνησης όσο και για επενδύσεις,
 3. αύξηση της ζήτησης για αγορά κυπριακών προϊόντων και υπηρεσιών στο εξωτερικό καθώς και της εσωτερικής αγοράς, και
 4. διαμόρφωση προοπτικής σταθερής οικονομικής ανάπτυξης.

Όλες οι εισηγήσεις που ακολουθούν στο παρόν υπόμνημα καθώς και αυτών που θα υποβάλουν οι επαγγελματικοί Σύνδεσμοι – μέλη της ΟΕΒ, περιστρέφονται γύρω από τους πιο πάνω βασικούς πυλώνες.

Με ικανοποίηση διαπιστώνουμε πως προς την ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι πιο κάτω υπό εξέλιξη δραστηριότητες:

(α) Η διαμόρφωση της Μακροπρόθεσμης Οικονομικής Προοπτικής της Κύπρου από το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας βρίσκεται στα τελικά στάδια ολοκλήρωσης της. Η ΟΕΒ παρακολουθεί και συμμετέχει στο διάλογο που γίνεται για τη σημαντική αυτή εργασία.

(β) Η ετοιμασία του Εθνικού Προγράμματος Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που στοχεύει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας θέτοντας ταυτόχρονα και την προοπτική μακροχρόνιας ανάπτυξης. Η ΟΕΒ είχε υποβάλει μεγάλο αριθμό εισηγήσεων και στο διάλογο που ακολούθησε, με ικανοποίηση διαπιστώσαμε ότι πολλές από τις εισηγήσεις μας αντιμετωπίστηκαν θετικά και αναμένεται να περιληφθούν στο τελικό έγγραφο της κυβέρνησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Α. Επενδύσεις/ Xρηματοδότηση

 •  Ξένες/Εγχώριες επενδύσεις
  • Φορολογικά και άλλα κίνητρα στοχευμένα προς διεθνείς οργανισμούς και τραπεζικά ιδρύματα για μεταφορά των κεντρικών τους γραφείων (headquarters) στην Κύπρο.
  • Μεταρρύθμιση του δικαστικού μας συστήματος ώστε να ευθυγραμμιστεί με αυτό του Ηνωμένου Βασιλείου. Η επίσπευση εκδίκασης υποθέσεων αποτελεί βασικό μέρος για την ομαλή λειτουργία της αγοράς καθώς και της προσέλκυσης επενδυτών.
  •  Επίσπευση της έγκρισης για καλλιέργεια της ιατρικής κάνναβης στην Κύπρο η οποία θα δώσει ώθηση για νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες με εξαγωγικό προσανατολισμό.
  • Εισαγωγή των Κρατικών Ομολόγων στο ΧΑΚ.
  • Ενθάρρυνση επενδύσεων σε τομείς της ενέργειας, επενδυτικών Ταμείων, Ναυτιλία, κ.ά.
  • Παραχώρηση κινήτρων για εγκαθίδρυση αεροπορικών εταιρειών στην Κύπρο με πολλαπλά οφέλη στην επιχειρηματικότητα και την οικονομία.
  • Επίσπευση ψήφισης του επενδυτικού Νόμου.
 •  Χρηματοδότηση
  • Άμεση ψήφιση του νόμου για τις κρατικές εγγυήσεις.
  • Αξιοποίηση μέσω του κράτους των Ευρωπαϊκών Ταμείων, Χορηγιών και Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων για τη χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων οι οποίες προωθούν την προστασία του περιβάλλοντος, δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, κλπ.
  • Παραχώρηση φορολογικών κινήτρων για εισαγωγή επιχειρήσεων στο ΧΑΚ με στόχο την άντληση κεφαλαίων (μείωση έκτακτης αμυντικής εισφοράς μερισμάτων προς φυσικά πρόσωπα, έκπτωση για απόκτηση μετοχών νεοεισερχομένων εταιρειών στο ΧΑΚ, μειωμένος φορολογικός συντελεστής για νεοεισερχόμενες εταιρείες).
  • Παροχή φορολογικών κινήτρων για τη δημιουργία “Venture Capital Trusts” για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων κυρίως καινοτόμων.
  • Προσέλκυση ξένων επενδύσεων, πρώτιστα για επιχειρηματική δραστηριότητα σε νέους τομείς που θα έχουν σημαντικό οικονομικό και άλλο όφελος. Προς το σκοπό αυτό θα πρέπει να διατεθούν ικανοποιητικά ποσά προς τον CIPA που έχει την αρμοδιότητα στον τομέα αυτό.
 •  Ανάπτυξη του κλάδου των επενδυτικών ταμείων στην Κύπρο
  • Να τεθούν άμεσα προς ψήφιση και έγκριση τα υφιστάμενα νομοσχέδια (Partnership Law, Fund Administrator).
  • Ο συντελεστής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) στην παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τα επενδυτικά ταμεία να μειωθεί στο μηδέν (Μηδενικός Συντελεστής ΦΠΑ), δεδομένου ότι υπάρχουν ήδη κάποιες υπηρεσίες που δεν εμπίπτουν στην επιβολή του ΦΠΑ.
  • Να απαλειφθεί η λογιζόμενη διανομή στα κέρδη των επενδυτικών ταμείων.
  • Να απαλειφθεί ο εταιρικός φόρος 12.5% από εισπρακτέους τόκους από τα επενδυτικά ταμεία.
  • Τα επενδυτικά ταμεία ακίνητης περιουσίας που θα επενδύσουν σε ακίνητη περιουσία στην Κύπρο τους επόμενους 18 μήνες, να εξαιρεθούν από την καταβολή κεφαλαιουχικών κερδών κατά την πώληση των συγκεκριμένων ακινήτων.
  • Να απαλλαγεί από τον κεφαλαιουχικό φόρο η πώληση μεριδίων επενδυτικών ταμείων που επενδύουν σε ακίνητα στην Κύπρο.
  • Να επιτραπεί η επένδυση σε Cryptocurrency και Blockchain και να δίνεται η δυνατότητα στα επενδυτικά ταμεία να χρησιμοποιήσουν το Crowdfunding για άντληση κεφαλαίων.
  • Φορολογική έκπτωση φόρου εισοδήματος προς τους κύπριους επενδυτές σε επενδυτικά Ταμεία με το ίδιο μοντέλο που ισχύει στις επενδυτικές ασφάλειες ζωής.
  • Να ενισχυθεί άμεσα με πόρους και κατ’ επέκταση με δυναμικό (μέσω αγοράς υπηρεσιών ή άλλως πως) το αρμόδιο Τμήμα Αδειοδοτήσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με σκοπό τη μείωση του χρόνου αδειοδότησης Επενδυτικών Ταμείων και Διαχειριστών τους, σε ουσιώδη χρόνο από την ημερομηνία υποβολής σχετικής αίτησης (νοείται με εξαίρεση τους ΚΟΕΕ).
  • Να προωθηθεί πρόγραμμα μόνιμης διαμονής για εξειδικευμένους εργαζόμενους στον τομέα των επενδυτικών ταμείων που έρχονται από τρίτες χώρες (π.χ. Ινδία).

Β. Συνεργασία επιχειρήσεων με Δημόσιο τομέα

 • Ο ευρύτερος Δημόσιος τομέας θα πρέπει άμεσα να προβεί σε απλοποιήσεις διαδικασιών αδειοδοτήσεων /εγκρίσεων, με στόχο την επίσπευση στη διεκπεραίωση εργασιών και μείωση της αντιπαραγωγικής γραφειοκρατίας.
 • Άμεση ψηφιοποίηση όλων των υπηρεσιών του κράτους.
 • Στα διάφορα έργα ή υπηρεσίες του κράτους πρέπει να εξετάζεται η δυνατότητα ανάθεσης στον ιδιωτικό τομέα καθώς και η πιθανότητα σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (Ρublic-Ρrivate-Ρartnership).
 • Προώθηση της ηλεκτρονικής υπογραφής η οποία θα πρέπει να γίνεται αποδεκτή από το δημόσιο τομέα.
 • Χαλάρωση των μέτρων αδειοδότησης της εργοδότησης προσωπικού από τρίτες χώρες εάν αποδεδειγμένα είναι αδύνατη η εξεύρεση τέτοιου προσωπικού στην Κύπρο ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
 •  Κατά τη σύνταξη κριτηρίων αξιολόγησης δημοσίων προσφορών και χωρίς να παραβιάζεται οποιαδήποτε ευρωπαϊκή οδηγία, να προωθούνται οι εγχώριες επιχειρήσεις αφού γνωρίζουν το κυπριακό νομικό πλαίσιο και μπορούν να προσφέρουν άμεση εξυπηρέτηση μετά την παράδοση του έργου /προϊόντων /υπηρεσιών.
 • Μεγαλύτερη έμφαση στη χρηματοδότηση μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας της εφαρμοσμένης έρευνας η οποία μπορεί να δώσει σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στις κυπριακές επιχειρήσεις.
 • Έντονη προβολή και προώθηση των κυπριακών προϊόντων και υπηρεσιών με επιθετικό πρόγραμμα δράσης τόσο από πλευράς των πρεσβειών της Κύπρου όσο και των εμπορικών συμβούλων στο εξωτερικό.

Γ. Πράσινη Ανάπτυξη / Βιωσιμότητα

 • Άμεση προώθηση επενδύσεων που στοχεύουν στην ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ με στόχο τη μείωση του κόστους ηλεκτρισμού και εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου και δημιουργού νέες μόνιμες θέσεις εργασίας.
 • Προώθηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
 • Παροχή κινήτρων για επενδύσεις που συμβάλλουν στους στόχους της κυκλικής οικονομίας και την ορθολογική διαχείριση αποβλήτων σε συγκεκριμένους τομείς προτεραιότητας.

Οι άμεσες ενέργειες που προτείνονται για την υλοποίηση του «πράσινου επενδυτικού» προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

 • Παραχώρηση κρατικής γης/κτίρια για «πράσινες» επενδύσεις όπως για παράδειγμα οροφές δημοσίων κτηρίων, λατομεία, φράγματα και γενικότερα υποβαθμισμένες περιβαλλοντικά περιοχές κλπ.
 • Σύσταση Συμβουλίου Ταχείας Αδειοδότησης έργων ή μέσω του αναμενόμενου επενδυτικού νόμου.
 • Φορολογικές διευκολύνσεις ή μεταρρύθμιση (μείωση φόρων) για τέτοιες επενδύσεις.
 • Προώθηση συμπράξεων δημόσιου – ιδιωτικού τομέα (ΡΡΡs), μέσω της δημιουργίας ενός δημόσιου φορέα για διευκόλυνση του σκοπού αυτού.
 • Υλοποίηση έργων αποθήκευσης ενέργειας ως άμεση αναγκαιότητα καθώς και έργων εξοικονόμησης ενέργειας και υποδομών για την προώθηση βιώσιμων μεταφορών.
 • Κρατικές εγγυήσεις σε επιλεγμένα ώριμα πράσινα έργα που θα στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών.

α. Προώθηση Επενδύσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

α.1.   Επενδύσεις που στοχεύουν στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών (ΦΒ) σε φράγματα.

 • Λόγω της περιορισμένης διαθέσιμης επιφάνειας και μείωσης της δέσμευσης γης για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν οι υδατοφράκτες για την εγκατάσταση ΦΒ συστημάτων.
 • Τέτοια συστήματα, αφού έχουν βρεθεί ενδιαφερόμενοι επενδυτές, να αδειοδοτούνται με επίσπευση διαδικασιών, μέσω του Συμβουλίου Ταχείας Αδειοδότησης.

α.2.   Εγκατάσταση ΦΒ σε εγκαταλελειμμένα λατομεία ή άλλες περιοχές υποβαθμισμένης αξίας ιδιοκτησίας του κράτους ή οροφές δημοσίων κτηρίων.

α.3.   Επενδύσεις στον τομέα της επεξεργασίας οργανικών βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων. Οι νέες νομοθετικές απαιτήσεις απαιτούν χωριστή συλλογή των οικιακών οργανικών αποβλήτων, αλλά και την κατάλληλη επεξεργασία των κτηνοτροφικών αποβλήτων.

 • Να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να δοθούν και νέες άδειες για ΑΠΕ με δικλείδες που να διασφαλίζουν πρόθεση και ικανότητα ταχείας     υλοποίησης.
 • Να προωθηθούν επενδύσεις στον τομέα αξιοποίησης οργανικών αποβλήτων για την παραγωγή ενέργειας ή μεθανίου μεταφορών και των απαραίτητων     υποδομών.

α.4.   Επενδύσεις που να προωθούν την εγχώρια παραγωγή την αξιοποίηση βιολογικών αποβλήτων για παραγωγή βιοκαυσίμων, βιορευστών &         προηγμένων βιοκαυσίμων.

 • Ταχεία αδειοδότηση και προώθηση επενδύσεων.
 • Διασφάλιση της παραγωγής με ικανοποίηση των Προτύπων ΕΝ14214, ΕΝ 16214, EN 15376,  biogas SS 155438, EN 14961 και τα κριτήρια αειφορίας όπως καθορίζονται στην Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001.

α.5.   Επενδύσεις στην προώθηση της τεχνολογίας Υδρογόνου.

 • Να αναδειχθεί και ενισχυθεί ο Κρατικός φορέας που θα αναλάβει την αδειοδότηση, συντονισμό, εξυπηρέτηση και επίλυση των πρακτικών προβλημάτων που θα αναφύονται με την ανάπτυξη, εγκατάσταση, διανομή και χρήση του Υδρογόνου ως εναλλακτικού και ανανεώσιμου καυσίμου. 
 • Προώθηση επενδύσεων στις υποδομές μεταφοράς του Υδρογόνου, είτε σε αγωγούς ή /και αποθήκευσης για χρήση από τις μεταφορές και την βιομηχανία. 
 • Προώθηση και ενθάρρυνση χρήσης του Υδρογόνου στις Δημόσιες συγκοινωνίες και στις μεταφορές είτε με κίνητρα λόγω της μηδενικής ρύπανσης, είτε με φοροαπαλλαγές από οργανισμούς που ήδη κατέχουν άδειες και συμβάσεις για λειτουργία συστημάτων Δημοσίων συγκοινωνιών και μεταφορών, για σκοπούς αναπροσαρμογής των υπό χρήση οχημάτων τους για την καύση Υδρογόνου (μηδέν ρύπανση) αντί ορυκτών καυσίμων. 

α.6.   Προώθηση επενδύσεων στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας.

 • Προώθηση της διασπαρμένης αποθήκευσης ενέργειας μέσω οικιακών/εμπορικών  συστημάτων αποθήκευσης σε συνδυασμό με ΦΒ συστήματα για ομαλή μετάβαση στην «post net metering» εποχή.
 • Προώθηση εναλλακτικών συστημάτων αποθήκευσης π.χ. Διοχέτευση περίσσειας ηλεκτρικής ενέργειας σε δοχεία ζεστού νερού ξενοδοχειακών μονάδων ή οικιακών καταναλωτών μέσω έξυπνων εφαρμογών (IoT).
 • Προώθηση πιλοτικών συστημάτων ηλιακής τηλεθέρμανσης με την μέθοδο του «seasonal storage».

α.7.   Προώθηση συμπράξεων δημόσιου ιδιωτικού τομέα (PPPs)) στους τομείς των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, κεντρικών μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ή/και θερμικής ενέργειας ή/και άλλους άξονες προτεραιότητας όπως οι εταιρείες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών. Αυτό θα μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη σύσταση συγκεκριμένου δημόσιου φορέα.

β. Επενδύσεις στην Εξοικονόμηση Ενέργειας

β.1.   Παραχώρηση κινήτρων για επενδύσεις ανακαίνισης ξενοδοχείων/εμπορικών κτηρίων ώστε να καταστούν κτήρια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης ή και κίνητρα για περιβαλλοντική αναβάθμιση και πιστοποίηση π.χ LEED, BREAM κα. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται το τουριστικό προϊόν της Κύπρου και αναδεικνύεται η φιλοπεριβαλλοντική λειτουργία των ξενοδοχειακών μας μονάδων.

β.2. Ψηφιακός μετασχηματισμός ξενοδοχείων για εξοικονόμηση ενέργειας.

 • Κίνητρα για επενδύσεις σε Energy management / automation systems
 • Συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 • Άλλα συστήματα για τη διαχείριση αποβλήτων και της COVID-19 (π.χ. Digital key)

γ. Επενδύσεις στην κυκλική οικονομία

Προώθηση επενδύσεων που στοχεύουν στην εξοικονόμηση πόρων, επιδιόρθωση, επισκευή, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση σε ένα από τους επτά τομείς προτεραιότητας (Ηλεκτρονικά & ΤΠΕ, Μπαταρίες & Οχήματα, Συσκευασίες, Πλαστικά, Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, Κατασκευές & Κτίρια, Τρόφιμα, νερό & θρεπτικές ουσίες).

Ενθάρρυνση της κυκλικότητας των κατασκευών (διαχείριση αποβλήτων), κτηρίων και ξενοδοχειακών μονάδων με τους ακόλουθους τρόπους:

 • αύξηση της αποδοτικότητας των υλικών
 • διαχείριση των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων
 • προσβασιμότητα, ψηφιοποίηση και δεξιότητες
 • προώθηση των αρχών της κυκλικότητας για όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των κτιρίων
 • πιθανή θέσπιση απαιτήσεων ανακυκλωμένου περιεχομένου για ορισμένα δομικά προϊόντα
 • ενσωμάτωση της αξιολόγησης του κύκλου ζωής στις δημόσιες συμβάσεις και στο γνωσιακό πλαίσιο βιώσιμης χρηματοδότησης
 • αναθεώρηση των στόχων ανάκτησης υλικών για τα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων
 • αύξηση της ασφαλούς, βιώσιμης και κυκλικής χρήσης των χωμάτων εκσκαφής
 • ορθολογική διαχείριση αποβλήτων ξενοδοχείων

Δ. Κατασκευές

 • Επιβολή 5% ΦΠΑ για όλα τα ακίνητα που θα αγοραστούν (πωλητήρια κατατεθειμένα στο κτηματολόγιο) μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2022 και εξοφληθούν μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2022. Το μέτρο αυτό στοχεύει στην αναθέρμανση της ντόπιας αγοράς. Επισημαίνεται ότι χώρες της ΕΕ όπως η Γερμανία, Πορτογαλία, Μάλτα, κλπ, εφαρμόζουν μηδενικό συντελεστή σε όλα τα νεόδμητα οικιστικά ακίνητα.
 • Απαλλαγή του Φόρου Κεφαλαιουχικών Κερδώναπό μελλοντική πώληση για ακίνητα που θα αγοραστούν και τα πωλητήρια θα κατατεθούν στο κτηματολόγιο μέχρι τα τέλη  Δεκεμβρίου 2021, υπό την προϋπόθεση ότι θα παραμένουν στην ιδιοκτησία τους για τουλάχιστον 2 χρόνια και θα καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, φυσικά πρόσωπα, μετοχικές εταιρείες και επενδυτικά ταμεία. Η φορολογική απαλλαγή αυτή τέθηκε σε ισχύ το 2016 και αποδείχθηκε πολύ αποτελεσματικό κίνητρο για την τροφοδότηση της ζήτησης των ακινήτων.
 • Βελτίωση του Προγράμματος Μόνιμης Παραμονής (Permanent Residency Program – PRP). Έχουν ήδη υποβληθεί συγκεκριμένες εισηγήσεις προς τους Υπουργούς Εξωτερικών και Οικονομικών με βάση τις οποίες τίθεται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εύρυθμης λειτουργίας του Προγράμματος .
 • Δημιουργία Υφυπουργείου Ανάπτυξηςόπως έγινε και για άλλους τομείς της οικονομίας. Ο τομέας των κατασκευών και ανάπτυξης γης μαζί με τα συναφή επαγγέλματα συνεισφέρει γύρω στο 16% του ΑΕΠ και επομένως πρέπει να τυγχάνει της ανάλογης μεταχείρισης. Μεταξύ των στόχων του Υφυπουργείου, θα πρέπει να είναι η δημιουργία γρήγορης διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανάπτυξης (fast track) ώστε να βοηθηθεί η ανάπτυξη και η προσέλκυση επενδυτών με αμεσότερη συνεργασία μεταξύ Κράτους και Επιχειρήσεων καθώς και η δημιουργία ενός Πρότυπου Κέντρου   Εξυπηρέτησης Επενδυτών & Επίσπευση Διαδικασιών Αδειοδότησης Επενδύσεων με προστιθέμενη αξία στην οικονομία.
 • Δυνατότητα επιστροφής ΦΠΑ σε ακίνητα που χρησιμοποιούνται για ενοικίαση. Να υπάρχει το δικαίωμα επιστροφής ΦΠΑ στους αγοραστές με την προϋπόθεση ότι θα επιβάλλεται ΦΠΑ επί του ενοικίου ως Option to Tax. Αυτό θα εφαρμόζεται σε όλα τα οικιστικά κτίρια ανεξάρτητα από τον τύπο του ενοικιαστή ή τον τύπο της ενοικίασης.
 • Κατάργηση ελαχίστων εμβαδών καθώς και της αναλογίας των τύπων μονάδων σε μια ανάπτυξη με την αφαίρεση όλων των σχετικών περιορισμών. Το εμβαδόν των μονάδων πρέπει να διαμορφώνεται από τους νόμους της ελεύθερης αγοράς μέσα στα πλαίσια των ισχυόντων πολεοδομικών ζωνών.
 • Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση κατασκευαστικών έργων από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
 • Υλοποίηση όλων των κατασκευαστικών έργων που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του κράτους.
 • Σύσταση Τεχνικού Δικαστηρίου που θα εκδικάζει  τεχνικές διαφορές μεταξύ επιχειρήσεων και μεταξύ επιχειρήσεων και ιδιοκτητών.