Η Διεθνής Οργάνωση Εργοδοτών (ΙΟΕ), της οποίας η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) είναι μέλος από το 1960, και η Διεθνής Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία (ITUC) καλούν από κοινού τις Κυβερνήσεις ανά το παγκόσμιο, να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους για υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών.

Τόσο το ΙΟΕ όσο και η ITUC, οι οποίες εκπροσωπούν 50 εκατομμύρια επιχειρήσεις και 207 εκατομμύρια εργαζόμενους αντίστοιχα, διαπιστώνουν πως με βάση επικαιροποιημένα δεδομένα των Ηνωμένων Εθνών, ο ρυθμός υλοποίησης των ΣΒΑ είναι πολύ αργός και ζητούν την ανάληψη δράσεων, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τον στόχο για την αξιοπρεπή εργασία και την οικονομική ανάπτυξη. Σε ανακοίνωσή τους, IOE και ITUC σημειώνουν με απογοήτευση την περιορισμένη πρόοδο σε βασικούς τομείς όπως: τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την μείωση της αδήλωτης και ανεπίσημης εργασίας, την μείωση των ανισοτήτων και των έμφυλων διακρίσεων και την προώθηση της ασφάλειας και υγείας στην εργασία.

Εργοδότες και εργαζόμενοι ζητούν από τις κυβερνήσεις να διαμορφώσουν πολιτικές οι οποίες να προωθούν την δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας που θα ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές προκλήσεις του μέλλοντος. Το κοινό κάλεσμα των δύο φορέων κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την υλοποίηση των ΣΒΑ, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τους στόχους που σχετίζονται με την απασχόληση.

Οι δύο Οργανώσεις δηλώνουν επίσης την προθυμία τους να συνδράμουν περαιτέρω με την εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτουν, στην βελτίωση των συνθηκών εργασίας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και για το λόγο αυτό έχουν ζητήσει καθεστώς παρατηρητή στα Ηνωμένα Έθνη.

Η ΟΕΒ, ως η πλέον αντιπροσωπευτική Εργοδοτική Οργάνωση και ο μοναδικός εκπρόσωπος της Κύπρου στο ΙΟΕ, στηρίζει ένθερμα τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει το IOE και η ITUC.