Καταρτίσθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικο Συμβούλιο του Κυπριακού Συνδέσμου Ποιότητας (Μέλος της ΟΕΒ), το οποίο εκλέχθηκε από την Γενική Συνέλευση των Μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα πιο κάτω στελέχη:

  • Πρόεδρος: Ανδρέας Ιωαννίδης (Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου)
  • Αντιπρόεδρος: Δρ. Αλέκος Λοϊζίδης (Ελληνική Τράπεζα)
  • Γραμματέας: Χριστίνα Πίτρακκου (Swiss Approval)
  • Ταμίας: Δρ. Adrian Ioannou (High Q Consulting)
  • Σύμβουλοι: Μαίρη Κυριάκου Γεωργίου (Νοσοκομείο Λευκωσίας), Σοφούλης Νικολάου (LGS Handling), Γιώργος Παναγιώτου (ΚΕΑΝ), Άντρη Χριστοδούλου (Hellenic Tzilalis), Χριστόφορος Χριστοφόρου (Iron Mountain), Άκης Νικολαΐδης (Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου)

To νέο Δ.Σ. αναλαμβάνει την ηγεσία του Κυπριακού Συνδέσμου Ποιότητας σε μια περίοδο που βιώνουμε πρωτόγνωρες εμπειρίες και καλούμαστε να διαχειριστούμε καταστάσεις που έχουν σχέση με τις επιπτώσεις της πανδημίας στις επιχειρήσεις, στην οικονομία, στους πολίτες, στο σύστημα υγείας και στην κοινωνία ευρύτερα.

Μετά από τέτοια ευρείας κλίμακας συμβάντα, η Ποιότητα στην ευρύτερη της έννοια, επανέρχεται ως φάρος και πυξίδα δείχνοντας το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε.

Η ανασκόπηση του εσωτερικού συστήματος διαχείρισης, ο εντοπισμός τυχόν αδυναμιών σε θέματα που έχουν σχέση με την άμεση, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων /οργανισμών και η επανατοποθέτηση των στρατηγικών κατευθύνσεων και πρωτοβουλιών αποτελούν προϋποθέσεις για την επιχειρησιακή συνέχεια και ανάπτυξη.

Υποβοηθητικά εργαλεία στην όλη προσπάθεια θα μπορούσαν να αποτελέσουν  μεταξύ άλλων, η εφαρμογή διεθνών προτύπων Διαχείρισης (Ποιότητας, Επιχειρησιακής Συνέχειας, Διαχείρισης Ρίσκου, Περιβάλλοντος, Ασφάλειας και Υγείας, Ασφάλειας Πληροφοριών), μοντέλων επιχειρησιακής αριστείας καθώς και υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών σε όλους τους τομείς δράσεις των επιχειρήσεων. Σημαντικό εργαλείο τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τον Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα αποτελεί ο Νέος Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης, ο οποίος εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο για εφαρμογή από όλους τους Κρατικούς Οργανισμούς και Κρατικές Επιχειρήσεις.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Ποιότητας συμμετείχε ενεργά στην συγγραφή του Κώδικα, ως ελάχιστη συνεισφορά στην βελτίωση της Διακυβέρνησης της χώρα μας. Πολλές φορές οι μεγάλες ευκαιρίες για δημιουργία προσφέρονται σε περιόδους αστάθειας και αβεβαιότητας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων του, υπόσχεται να αναλάβει πρωτοβουλίες και να υλοποιήσει εκείνες τις δράσεις που είναι αναγκαίες για την αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας των μελών του.