Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) έχει ιεραρχήσει ψηλά στις προτεραιότητες της την προώθηση της συμμετοχής της γυναίκας στην αγορά εργασίας, στην επιχειρηματικότητα και στην οικονομία της χώρας μας γενικότερα. Με σκοπό την επίτευξη αυτού, και στο πλαίσιο του πολυδιάστατου έργου της, η ΟΕΒ συμμετέχει ενεργά σε όλα τα σώματα διαλόγου ενώ παράλληλα αναπτύσσει συνεχώς σχετικές πρωτοβουλίες.

Τα στοιχεία της Eurostat καταδεικνύουν σημαντική βελτίωση στα θέματα ισότητας των φύλων, με την ανεργία να μειώνεται στο 7,5% για τους άντρες και στο 7,3% για τις γυναίκες. Παράλληλα, το χάσμα αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων βρίσκεται στο 13,7%, το οποίο είναι χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται στο 16,1%.

Σημειώνεται πως τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται συνεχής μείωση του χάσματος αμοιβών (ενδεικτικά το αντίστοιχο ποσοστό το 2006 ήταν 21,8%).

Στόχος της ΟΕΒ είναι η ενδυνάμωση των γυναικών, η προώθηση ίσων ευκαιριών και η ενίσχυση της παρουσίας τους σε όλες τις θέσεις και βαθμίδες της κυπριακής κοινωνίας και οικονομίας. Οι πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν από την ΟΕΒ προς τον σκοπό αυτό, περιλαμβάνουν ανάμεσα σε άλλα την συστηματική ενημέρωση των επιχειρήσεων – μελών της σχετικά με τις νομοθεσίες περί ίσης μεταχείρισης, τη διάχυση καλών πρακτικών για την εξισορρόπηση εργασίας – οικογένειας και ειδικότερα τον σχεδιασμό και υιοθέτηση κώδικα αντιμετώπισης της σεξουαλικής παρενόχλησης.

Χωρίς την ενεργό συμμετοχή των γυναικών δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή οικονομία και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα.