Εν όψει της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στην οικονομία λόγω του πανδημίας Κορωνοϊού, έχουν ήδη ληφθεί διάφορα έκτακτα μέτρα από την Κυβέρνηση για στήριξη των επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και μέτρα που αφορούν τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με το Τμήμα του
Εφόρου Εταιρειών & Επίσημου Παραλήπτη.

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σε ανακοίνωσή της χαιρετίζει με ικανοποίηση τα μέτρα αυτά καθότι απαλλάσσουν τις επιχειρήσεις από τον διοικητικό φόρτο και κόστος συμμόρφωσης για το διάστημα που διαρκεί η κρίση.

Παράλληλα, εισηγείται την εφαρμογή ενός ακόμη μέτρου το οποίο “υπό τις περιστάσεις κρίνουμε απαραίτητο και που αφορά την διεξαγωγή της Τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Εταιρειών, η οποία σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμο πρέπει να διεξάγεται το αργότερο εντός 15 μηνών από την προηγούμενη.

Καθώς για το διάστημα που θα ισχύουν τα έκτακτα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας απαγορεύονται οι συναθροίσεις με συνέπεια να μην μπορεί να πραγματοποιηθούν Γενικές Συνελεύσεις, εισηγούμαστε να επιμηκυνθεί η υποχρέωση διεξαγωγής τους σε είκοσι μήνες από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση, αντί 15 μήνες που ισχύει τώρα. Για το σκοπό ίσως να κριθεί αναγκαία η τροποποίηση του «Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113. Άρθρο 125 -1» ως ακολούθως:

«Κάθε εταιρεία συγκροτεί κάθε χρόνο γενική συνέλευση ως την ετήσια της συνέλευση επιπρόσθετα προς οποιεσδήποτε άλλες συνελεύσεις κατά το χρόνο εκείνο και ορίζει τη συνέλευση ως τέτοια στις ειδοποιήσεις που τη συγκαλούν και δεν πρέπει να περάσουν περισσότεροι από είκοσι μήνες μεταξύ μιας ετήσιας γενικής συνέλευσης εταιρείας και της επόμενης.»

Εναλλακτικά, ενδεχομένως να μπορεί με Διάταγμα του Υπουργού Υγείας να θεωρηθεί ως μη παραβιάζουσα την Νομοθεσία τυχόν αδυναμία Εταιρείας να συμμορφωθεί με τις προθεσμίες του Περί Εταιρειών Νόμου, εξαιτίας της έκτακτης κατάστασης.