Η διαχρονική συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ενισχύεται και αναβαθμίζεται μέσα από συγκεκριμένες δράσεις που έχουν συμφωνηθεί.

Η Συμφωνία Συνεργασίας υπογράφηκε κατά τη διάρκεια Δημοσιογραφικής Διάσκεψης, η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2019, στα κεντρικά γραφεία της ΟΕΒ.

Η Συμφωνία προνοεί μεταξύ άλλων:

  • Τη συμμετοχή της ΟΕΒ στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των Αναλυτικών Προγραμμάτων και των Προγραμμάτων Εκπαίδευσης του Συστήματος Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΤΕΕΚ), με στόχο την εναρμόνισή τους με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
  • Την εμπλοκή της ΟΕΒ στη διαδικασία διδασκαλίας των εκπαιδευομένων, των μαθητών/μαθητριών και των σπουδαστών/σπουδαστριών του ΣΤΕΕΚ.
  • Την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων των μελών της ΟΕΒ για την πρακτική εξάσκηση των εκπαιδευόμενων, των μαθητών/μαθητριών και των σπουδαστών/σπουδαστριών του ΣΤΕΕΚ.
  • Τη διοργάνωση επισκέψεων των εκπαιδευτικών του ΣΤΕΕΚ σε βιομηχανικές μονάδες των μελών της ΟΕΒ για τη διάγνωση αναγκών εκπαίδευσης.
  • Την προσωρινή συνεργασία ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών με επιχειρήσεις – μέλη της ΟΕΒ και επιχειρήσεις – μέλη των επαγγελματικών συνδέσμων της ΟΕΒ, με στόχο την απόκτηση ή/και επικαιροποίηση των γνώσεων και εμπειριών τους, που θα τους ενισχύσουν στο διδακτικό τους έργο.
  • Την ενθάρρυνση των μελών της ΟΕΒ να εργοδοτούν αποφοίτους του ΣΤΕΕΚ στις επιχειρήσεις τους.
  • Τη δυνατότητα χρήσης από την ΟΕΒ των εγκαταστάσεων των Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για διεξαγωγή εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με σκοπό την προώθηση της δια βίου μάθησης ή/και την ενίσχυση των τεχνικών γνώσεων των εργοδοτουμένων στις κυπριακές επιχειρήσεις.
  • Την ενθάρρυνση των μελών της ΟΕΒ να προσφέρουν διευκολύνσεις στους/στις μαθητές/μαθήτριες των Εσπερινών Σχολών Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που εργοδοτούνται στις εγκαταστάσεις των μελών της, μέσω ευέλικτου ή μειωμένου ωραρίου απασχόλησης.
  • Την ενθάρρυνση σύναψης ανεξάρτητων Συμφωνιών μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και των Επαγγελματικών Συνδέσμων, μελών της ΟΕΒ.

Επιπρόσθετα των πιο πάνω, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και η ΟΕΒ συμφώνησαν όπως προωθήσουν τις πιο κάτω κοινές δράσεις:

Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στην Παροχή Πρώτων Βοηθειών

Στόχος είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος σε τεχνικές αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών σε παιδιά. Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης.

Επιδίωξη είναι όπως τουλάχιστον ένα άτομο από κάθε σχολείο παρακολουθήσει το πρόγραμμα.

Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στην παροχή των πρώτων βοηθειών και φροντίδα του παιδιού, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν μια πληθώρα περιστατικών είτε αυτά απειλούν είτε όχι τη ζωή ενός παιδιού.

Πραγματοποίηση Έρευνας Διασύνδεσης του ΣΤΕΕΚ με την Αγορά Εργασίας

Στόχος είναι η ευκολότερη προσαρμογή των αποφοίτων του ΣΤΕΕΚ στο εργασιακό περιβάλλον, η αύξηση της παραγωγικότητάς τους και η μείωση ή εξάλειψη της ανάγκης για αρχική εκπαίδευση των νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας.

Θα πραγματοποιηθεί διεξοδική ανάλυση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για διαπίστωση τυχόν απαιτούμενων αλλαγών ή/και προσθηκών στην εκπαιδευτική ύλη για προσαρμογή της έτσι ώστε να συνάδει με τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Προώθηση του ΣΤΕΕΚ και της Εργοδότησης των Αποφοίτων του

Διοργάνωση σε ετήσια βάση εκδήλωσης ενημέρωσης των μαθητών και των σπουδαστών των Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για τις προοπτικές εργοδότησης τους.

Στόχος είναι η άμεση ένταξη των αποφοίτων στις πλέον κατάλληλες θέσεις εργασίας και η σφαιρική ενημέρωση των μαθητών και σπουδαστών για τις ευκαιρίες εργοδότησής τους. Επιπρόσθετα θα γίνει προσπάθεια εργοδότησης των αποφοίτων στον κλάδο ειδίκευσής τους.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα για το Περιβάλλον και την Ενέργεια

Στόχος είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός προγράμματος για την ενέργεια, το οποίο, μέσα από μαθησιακές και οργανωμένες δραστηριότητες στη σχολική μονάδα, να προωθεί την ανάπτυξη ενεργειακής συνείδησης και υιοθέτησης μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, στη βάση οικονομικής απόδοσης στα σχολεία.

Η εν λόγω δράση, πέραν της ανάπτυξης ενεργειακής συνείδησης, θα συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας στον σχολικό χώρο, θα βελτιώσει την οικονομική απόδοση στα σχολεία με βάση την εξοικονόμηση ενέργειας και θα αξιοποιήσει το οικονομικό όφελος σε δράσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης και αειφόρου ανάπτυξης του σχολείου.

Εγκατάσταση Συστημάτων και Τεχνολογιών Ενεργειακής Απόδοσης των Σχολικών Κτηρίων

Στόχος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων, μέσα από την εγκατάσταση συστημάτων και τεχνολογιών, που μπορούν παράλληλα να αξιοποιηθούν και ως μαθησιακά εργαλεία, στο πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος για την ενίσχυση της ενεργειακής συνείδησης των μαθητών.

Η συγκεκριμένη δράση θα βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των μαθητών και των εκπαιδευτικών, θα εξοικονομήσει σε βάθος χρόνου σημαντικά κονδύλια στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και θα αξιοποιήσει τον ρόλο του σχολείου ως χώρου παρατήρησης και μάθησης σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας.