Η οικονομική ύφεση δεν άφησε ανεπηρέαστο το ρυθμό ανάπτυξης του Μεταποιητικού Τομέα που το 2014 παρουσίασε μείωση -1,6% σε σύγκριση με -9,8% το 2013. Ο ρυθμός ανάπτυξης του τομέα παρουσιάζει μείωση για έκτη συνεχόμενη χρονιά με πολλές αρνητικές συνέπειες για την οικονομία. Παράλληλα, η συνεισφορά του τομέα στο ΑΕΠ ανέβηκε οριακά στο 4,9 % σε σύγκριση με 4,8% το 2013.

Η ΟΕΒ συνεχίζει να στηρίζει τις επιχειρήσεις του Τομέα Μεταποίησης παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν, αφού οποιαδήποτε βελτίωση των οικονομικών δεικτών που επηρεάζουν τον τομέα αυτό αποτελεί αναμφίβολα και ένδειξη σταθεροποίησης και εξυγίανσης της οικονομίας του τόπου.

Η διατήρηση των απαραίτητων επιπέδων ανταγωνιστικότητας αλλά και των θέσεων εργασίας είναι κρίσιμης σημασίας. Για το λόγο αυτό η ΟΕΒ έχει προβεί σε διαβήματα προς αρμόδιους κρατικούς φορείς και υπηρεσίες έτσι ώστε να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα του τομέα της βιομηχανίας στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Μεταξύ των θεμάτων που απασχόλησαν την ΟΕΒ κατά το 2014 είναι τα ακόλουθα:

– Η συγκράτηση του λειτουργικού κόστους των βιομηχανιών γεγονός που θα συμβάλει στη βελτίωση της απόδοσης του τομέα. Ιδιαίτερη δραστηριότητα αναπτύχθηκε στη συγκράτηση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, νερού, δημοτικών τελών, ενοικίου στις βιομηχανικές περιοχές και ζώνες, περιβαλλοντικών υποχρεώσεων, κ.α.

– Η σταθερότητα και ευρωστία της Κυπριακής Βιομηχανίας συνδέεται άμεσα με τη συγκράτηση των συνεχώς αυξανόμενων ποσοστών ανεργίας. Τα σχέδια που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση και την ΑνΑΔ κατά το 2013 είχαν θετικό αντίκτυπο το 2014 και η ΟΕΒ προτρέπει τα Μέλη της να συνεχίσουν να τα αξιοποιούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

– Η εξασφάλιση αυξημένων ευρωπαϊκών και εθνικών κονδυλίων για στήριξη της βιομηχανίας και την προώθηση των επενδύσεων και της επιχειρηματικής καινοτομίας μέσω των διαφόρων Χρηματοδοτικών Σχεδίων αποτελούν καθοριστικούς σταθεροποιητικούς παράγοντες τη δύσκολη αυτή περίοδο.

– Η συνέχιση της συμμετοχής των κυπριακών επιχειρήσεων σε εξειδικευμένες εκθέσεις του εξωτερικού, παρά τον περιορισμό των σχετικών κονδυλίων από το κράτος κατά τα τελευταία έτη, η διερεύνηση ξένων αγορών και η προβολή προϊόντων στο εξωτερικό είναι σημαντική για την προώθηση των εξαγωγών.

Η πορεία του Τομέα της Βιομηχανίας θα συζητηθεί κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΟΕΒ που θα πραγματοποιηθεί τη Τρίτη 19 Μαΐου 2015, στο Ξενοδοχείο Hilton Park. Στη Συνέλευση θα παρευρεθεί και μιλήσει η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νίκος αναστασιάδης.