Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 19 Ιουνίου 2012 η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Κυπριακού Συνδέσμου Ποιότητας (μέλος ΟΕΒ και Eυρωπαϊκού Oργανισμού Ποιότητας EOQ). Κατά τις εργασίες του καταστατικού μέρους της Συνέλευσης έγινε ανασκόπηση των δραστηριοτήτων του τελευταίου έτους, ανταλλάχτηκαν απόψεις για διάφορα θέματα και συζητήθηκαν απόψεις για αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών στα μέλη του Συνδέσμου. Στο τελετουργικό μέρος απεύθυναν χαιρετισμό ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ κ. Μιχάλης Πήλικος, ο Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) κ. Π. Μάρκου ενώ ο Γενικός Διευθυντής του CYS κ. Ι. Καρής παρουσίασε το θέμα «Τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα και ο Ρόλος τους στην Πιστοποίηση Προϊόντων και Υπηρεσιών».

Επίσης κατά τη Συνέλευση υπογράφτηκε μνημόνιο συνεργασίας με τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης. Με βάση τη συμφωνία, τα μέλη του Κυπριακού Συνδέσμου Ποιότητας μεταξύ άλλων θα μπορούν να συμμετάσχουν σε εθνικές τεχνικές επιτροπές του CYS, σε Ευρωπαϊκές ή και Διεθνείς Τεχνικές Επιτροπές των Οργανισμών Τυποποίησης, σε αντανακλαστικές επιτροπές του CYS, να πληροφορούνται για οτιδήποτε αφορά τα Ευρωπαϊκά τεχνικά πρότυπα, να έχουν πρόσβαση στους τεχνικούς εμπειρογνώμονες και να συμμετάσχουν σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Ποιότητας πιστεύει στην ανάγκη για αποτύπωση των μηχανισμών και τρόπων διάχυσης των βέλτιστων πρακτικών που υπάρχουν διεθνώς στους τομείς της στρατηγικής διαχείρισης κόστους, παραγωγικότητας, επιχειρησιακής αριστείας, ούτως ώστε να υποβοηθηθεί ο ιδιωτικός και δημόσιος τομέας σε έργα επιχειρησιακής βελτίωσης, που κοστίζουν ελάχιστα έως καθόλου, με στόχο την ανάπτυξη και την επαναφορά της Κύπρου στην προ της κρίσης περίοδο. Το κόστος από τη μη ποιότητα των επιχειρήσεων μπορεί να ανέλθει, με βάση σχετικές διεθνείς μελέτες μέχρι και 20-25% των πωλήσεων μιας Επιχείρησης.

Προς την κατεύθυνση αυτή ο Σύνδεσμος προτείνει μεταξύ άλλων:

  • Την επικαιροποίηση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου που εισηγείται στα Κυβερνητικά Τμήματα και Ημικρατικούς Οργανισμούς την σε εθελοντική βάση αυτοαξιολόγηση τους με βάση το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ), θέτοντας συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης και δημοσιοποίησης αποτελεσμάτων, ιδιαίτερα μετά από τα σημαντικά θετικά αποτελέσματα που αποκομίστηκαν από τα τμήματα του δημοσίου που το εφάρμοσαν.
  • Τον ορισμό επιτροπής εμπειρογνωμόνων για το σχεδιασμό μοντέλου αυτοαξιολόγησης, ανάλογου με το ΚΠΑ για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) επεκτείνοντας την εκπαίδευση μέσω της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού σε όλες τις ΜΜΕ της Κύπρου βοηθώντας έτσι στην σημαντική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
  • Συστηματοποίηση της εκπαίδευσης των επιχειρήσεων και κυβερνητικών τμημάτων και καθιέρωση βραβείων στη βάση αποτελεσμάτων βέλτιστων πρακτικών που θα σχεδιαστούν μέσω της μεθοδολογίας «6 Sigma» ή άλλων εργαλείων Ποιότητας.

Ορισμό μόνιμης Εθνικής επιτροπής Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας όπου η εργασία της θα είναι διαχρονική και ανεξάρτητη από όποια Κυβέρνηση είναι στην εξουσία. Ο ρόλος της θα είναι συμβουλευτικός, με όρους εντολής τον Προγραμματισμό, ανασχεδιασμό, και υποβοήθηση στην μεταφορά και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης, με απευθείας αναφορά σε επίσημο φορέα του κράτους ο οποίος θα αναλαμβάνει και την υλοποίηση με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Στον Ιδιωτικό Τομέα οι συμβουλές θα δίνονται στους επίσημους εκπροσώπους των διαφόρων τομέων της οικονομίας.
Είναι καιρός να προχωρήσουμε με έξυπνες λύσεις αντιγράφοντας από τους καλύτερους και με επικέντρωση σε μετρήσιμα αποτελέσματα αναβαθμίζοντας σταδιακά την ποιότητα σε όλους τους τομείς της οικονομίας με συνεπακόλουθο αποτέλεσμα την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία της χώρας μας.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Ποιότητας είναι στη διάθεση της Κυβέρνησης και των αρμόδιων φορέων για οποιαδήποτε βοήθεια προς την προώθηση εφαρμογής των πιο πάνω εισηγήσεων.