Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Συμβούλων Επιχειρήσεων (ΚΣΣΕ), συνδεδεμένο μέλος της ΟΕΒ, πραγματοποίησε συνάντηση στις 1.7.2013, με την Επίτροπο Μεταρρύθμισης Δημόσιας Υπηρεσίας κα Εμμανουέλα Λαμπιανίδη για συζήτηση θεμάτων που αφορούν τις δημόσιες προσφορές που επικυρώνονται σε ξένους οίκους, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη και άλλοι παράμετροι που έχουν αντίκτυπο στην οικονομία του τόπου.

Συγκεκριμένα, οι παράμετροι αυτοί έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις που έχουν έδρα στην Κύπρο συνεισφέρουν στην Κυπριακή οικονομία είτε με (ι) απασχόληση, εκπαίδευση και εργοδότηση προσωπικού (σε μία περίοδο που η ανεργία ξεπερνά το 16% του εργατικού δυναμικού), είτε με (ιι) πληρωμή διάφορων φορολογιών που ενισχύουν τα Κρατικά έσοδα ή/και (ιιι) διακίνηση χρήματος στην εγχώρια οικονομία.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Μιχαηλίδης και η Επίτροπος Μεταρρύθμισης κα Λαμπριανίδου συμφώνησαν όπως τροχιοδρομήσουν μελλοντικές συναντήσεις με σκοπό την προώθηση συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Κύπρο, ούτως ώστε να επιτευχθεί ο στόχος εκσυγχρονισμού της κυπριακής οικονομίας.

Στη φωτογραφία στιγμιότυπο από τη συνάντηση όπου διακρίνονται ο κ. Χρίστος Μιχαηλίδης-Πρόεδρος του ΚΣΣΕ, η κα Εμμανουέλλα Λαμπριανίδου-Επίτροπος Μεταρρύθμισης Δημόσιας Υπηρεσίας και κ. Πανίκος Παπαμιχαήλ-Μέλος ΔΣ του ΚΣΣΕ.