Το νέο Κεντρικό Συμβούλιο σε συνεργασία με τη Διεύθυνση της ΟΣΕΟΚ θα συνεχίσει με τη διαδικασία σχεδιασμού και την υλοποίηση του νέου Στρατηγικού Σχεδίου της ΟΣΕΟΚ για την τριετία 2012 – 2014, σε συνέχεια των όσων έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής, εστιάζοντας τις ενέργειες της Ομοσπονδίας στους παρακάτω στόχους:

• Παρακολούθηση και λήψη δράσεων για πρόληψη και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης στην κατασκευαστική βιομηχανία της Κύπρου και εντατικοποίηση των προσπαθειών για επίλυση άλλων σοβαρότατων
προβλημάτων.

• Συνέχιση της παρακολούθησης και ενδυνάμωση του χειρισμού συνδικαλιστικών (με προτεραιότητα την Ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης) εργασιακών θεμάτων, του εκσυγχρονισμού των Συλλογικών Συμβάσεων, την επίλυση χρόνιων προβλημάτων που αφορούν τον κατασκευαστικό τομέα, καθώς και την επίλυση προβλημάτων του περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Νόμου με την ενεργό συμμετοχή για προώθηση προβλημάτων του κλάδου στο ΣΕΕΕ

• Ενδυνάμωση των σχέσεων και της συνεργασίας της Ομοσπονδίας με τη Διοίκηση και Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κατασκευαστών – FIEC,στην οποία η ΟΣΕΟΚ είναι μέλος.

• Συνεχής αναβάθμιση των προσφερόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ομοσπονδίας σε συνεργασία με τους Συνδέσμους-Μέλη της, καθώς και άλλους Οργανισμούς και συνεργάτες.

• Συνέχιση και αναβάθμιση των σχέσεων της Ομοσπονδίας με τους Συνδέσμους-Μέλη της και έναρξη εκστρατείας με στόχο την ενημέρωση των μελών τους.

• Ανάπτυξη, παρακολούθηση, προβολή, καθώς και αποτελεσματική εκμετάλλευση του Δείκτη Κατασκευαστικής Βιομηχανίας που έχει υλοποιήσει η ΟΣΕΟΚ.

• Συνέχιση της καλής συνεργασίας της ΟΣΕΟΚ με τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και άλλους φορείς / οργανισμούς.

Πέραν των πιο πάνω στόχων, η ΟΣΕΟΚ θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα, ειδικά μετά την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο και θα συμμετέχει ενεργά προς όφελος των επαγγελματιών του κλάδου, των εργαζομένων αλλά και του ευρύτερου κοινού.